Greno­ble ver­vangt recla­me in straat­beeld door bomen

De Fran­se stad Greno­ble heeft een Euro­pe­se pri­meur te pak­ken. Als eer­ste stad in Euro­pa gaat Greno­ble in het oog sprin­gen­de recla­me-uitin­gen, zoals gro­te bill­boards, ver­ban­nen uit het straat­beeld. De stad wordt op die manier zo veel moge­lijk recla­me-vrij. Klei­ne­re bor­den, met daar­op ide­ë­le en/of cul­tu­re­le bood­schap­pen mogen nog wel wor­den geplaatst. Op de leeg­ge­ko­men plek­ken in de stad, zal een vijf­tig­tal nieu­we bomen wor­den geplant.
Min­der aggres­sief en min­der stress­vol
De bur­ge­mees­ter van Greno­ble, Eric Piol­le, heeft een groe­ne, duur­za­me stad voor ogen, waar­in voor recla­me geen plaats is. De stad gaat de komen­de jaren dan ook vol inzet­ten op ver­groe­ning van de leef­om­ge­ving, open­baar ver­voer en fiets­pa­den. Piol­le ver­klaart in het pers­be­richt dat ‘’de betref­fen­de recla­me­bor­den niet meer van deze tijd zijn en niet meer aan­slui­ten bij de manier van leven van de “Grenob­lois” anno 2014’’. Met het uit­ban­nen van recla­me wil Piol­le zijn stad “zach­ter en cre­a­tie­ver” maken en daar­mee “min­der agres­sief en stress­vol”. De straat­beeld zal vol­gens Piol­le zo beter tege­moet komen aan iden­ti­teit van de inwo­ners van zijn stad, die van ouds­her sterk zijn ver­bon­den met hun erf­goed en de hun omrin­gen­de natuur.
Een groe­ne, leef­ba­re stad
Van­af janu­a­ri 2015 zul­len de eer­ste bor­den wor­den ver­wij­derd en wor­den ver­van­gen door bomen. Deze ver­groe­ning van past in de ambi­tie van het stads­be­stuur om van Greno­ble een stad naar “de men­se­lij­ke maat” te maken, waar­in het pret­tig leven is voor jong en oud.
 
Greno­ble is met haar 160.000 inow­ners de eer­ste gro­te Euro­pe­se stad die recla­me op deze manier uit­bant. Eer­der werd in Sao Pao­lo de “visu­e­le ver­vui­ling” van de stad aan­ge­pakt.