Fees­te­lij­ke ope­ning van ‘groe­ne parel’ St. Rap­ha­ël­pad in Weert

Het St. Rap­ha­ël­pad wordt momen­teel omge­to­verd tot een groe­ne en duur­za­me parel van Weert. Er is geïn­ves­teerd in fruit­bo­men, een open­baar water­tap­punt en het groot­ste insec­ten­ho­tel van Lim­burg is in aan­bouw. Op zater­dag 30 april is er een fees­te­lij­ke ope­ning. Van 10.00 tot 16.00 uur staan er markt­kra­men met aan­dacht voor groen, water, fair­t­ra­de en gezond­heid ver­zorgd door o.a. het Natuur- en Mili­eu­cen­trum, Weer­t­Ener­gie en de Wereld­win­kel. Voor de klein­tjes is er de moge­lijk­heid om zich te laten schmin­ken. Ook start de lan­de­lij­ke cam­pag­ne ‘Nieu­we Gezond­heid’ op deze dag. Om 13.00 uur wordt het Sint Rap­ha­ël­pad offi­ci­eel geo­pend door wet­hou­der Geert Gabriels, Water Maat­schap­pij Lim­burg en de Imker­ver­e­ni­ging Sint Ambro­si­us Weert.
Het St. Rap­hael­pad is een van groe­ne parels van de bin­nen­stad. Het pad ligt tus­sen de Wil­hel­mi­na­sin­gel en de Nieu­we Markt. Deze plek wordt nog mooi­er met fruit­bo­men, klim­ro­zen, vlin­der­strui­ken en bloei­en­de vas­te plan­ten. In de bin­nen­stad wordt meer geïn­ves­teerd in groen. De komen­de weken wordt op het Col­le­ge­plein, de Nieu­we Markt en op enke­le ande­re plek­ken nog meer bloei­end groen aan­ge­bracht. Dit brengt de komen­de zomer een mooie bloe­men­pracht in de bin­nen­stad.
Bij­en in groen Weert
Op zater­dag 30 april wordt ook de aftrap gege­ven voor de cam­pag­ne ‘Bij­en in Groen Weert’. Met deze cam­pag­ne wil de gemeen­te Weert samen met Imker­ver­e­ni­ging Sint Ambro­si­us Weert en het Natuur- en Mili­eu­cen­trum De IJze­ren Man aan­dacht geven aan bio­di­ver­si­teit in de ste­de­lij­ke omge­ving maar ook aan de pro­ble­ma­tiek van de honing­bij. Zo wor­den op ver­schil­len­de plek­ken bij­en­kas­ten geplaatst, zijn scho­len bena­derd, wor­den op tal van plek­ken bloem­rij­ke ber­men inge­zaaid en wordt de eer­ste Weer­ter stads­ho­ning gepro­du­ceerd. De gemeen­te Weert onder­te­kent die dag tevens een con­ve­nant met de Imker­ver­e­ni­ging om zich in te span­nen voor een bij-vrien­de­lijk beheer. Dit bete­kent dat de gemeen­ten meer bloei­en­de plan­ten gaat aan­bren­gen in gemeen­te­lij­ke plant­soe­nen en geen che­mi­sche onkruid­be­strij­ding meer toe­staat.
Cam­pag­ne Nieu­we gezond­heid
Het pro­gram­ma Nieu­we Gezond­heid onder­steunt Weer­te­na­ren in gezon­der bewe­gen en eten. Het is een ini­ti­a­tief van het Plat­form Weert in Bewe­ging. De doel­stel­ling is om 10.000 Weer­te­na­ren te laten mee­doen. Nieu­we Gezond­heid reikt in de komen­de twaalf maan­den uit­slui­tend thema’s aan waar­van weten­schap­pe­lijk is aan­ge­toond dat ze de gezond­heid posi­tief beïn­vloe­den. De lan­ce­ring vindt plaats van 13.30 tot 14.30 uur in The­a­ter de Huis­ka­mer aan het Sint Rap­ha­ël­pad. Bezoe­kers van de lezing “Nieu­we Gezond­heid, de leef­stijl revo­lu­tie” krij­gen met­een de moge­lijk­heid om mee te doen met het pro­gram­ma.