Eer­ste boom in Nieuw­land langs de A1 geplant

Wet­hou­der Men­no Tig­ge­laar heeft van­mor­gen in Nieuw­land samen met leer­lin­gen van de drie basis­scho­len, de eer­ste boom geplant in het bomen­pro­ject langs de A1
Wet­hou­der leef­om­ge­ving van de gemeen­te Amers­foort, Men­no Tig­ge­laar heeft van­mor­gen in Nieuw­land samen met leer­lin­gen van de drie basis­scho­len, de eer­ste boom geplant in het bomen­pro­ject langs de A1.
Het ini­ti­a­tief komt van bewo­ners, het buurt­ini­ti­a­tief Nieuw­land. Die heb­ben de han­den uit de mou­wen gesto­ken en een plan ont­wik­keld om een groe­ne buf­fer te vor­men tegen fijn­stof en geluids­over­last afkom­stig van de naast de wijk gele­gen A1.
Wat ook bij­zon­der is: de bron voor het beno­dig­de geld voor het bomen­plan heb­ben de bewo­ners ook zelf aan­ge­boord. Een deel komt van com­pen­sa­tie door Rijks­wa­ter­staat voor elders gekap­te bomen, een bij­dra­ge van de gemeen­te omdat er in onze wijk zoveel zie­ke kas­tan­jes zijn gekapt en de rest van het begro­te bedrag moet uit spon­so­ring komen.
De gemeen­te onder­steunt het ini­ti­a­tief van har­te, maar als bewo­ners niet het voor­touw had­den geno­men was het plan er nooit geko­men en zeker niet uit­ge­voerd.
Hier­mee is er dus een begin gemaakt met een groe­ne buf­fer tus­sen de snel­weg en de woon­wijk, die een beet­je zorgt voor onze gezond­heid en die van onze kin­de­ren, voor ont­span­ning en recre­a­tie en voor edu­ca­tie voor kin­de­ren die hier straks kun­nen spe­len, bloe­men pluk­ken, naar bij­en kij­ken en nog veel meer.
Op de foto’s zet wet­hou­der Men­no Tig­ge­laar samen met de leer­lin­gen de eer­ste boom in de grond. Ook plaatste hij een tijds­cap­su­le met teke­nin­gen en ver­haal­tjes van kin­de­ren, die in de toe­komst mis­schien een mooi beeld geven van het leven van nu.
Bron: amersfoortnu.nl