Drij­ven­de tui­nen maken Kam­per bin­nen­stad groe­ner

Oude­ren onder ons her­in­ne­ren zich mis­schien nog wel de drij­ven­de piep­schui­mei­lan­den van Robert Jas­per Groot­veld. Pro­vo en anti­rook magi­ër van het eer­ste uur – de Six­ties, weet­je­wel – deed Robert Jas­per zo’n vijf­tien jaar gele­den weer van zich spre­ken: drij­ven­de tui­nen in de Amster­dam­se haven. We cite­ren de buurt­krant Zee­burg Nieuws: ‘Onder bege­lei­ding van de swin­gen­de klan­ken van de sam­ba­band Bra­za! werd Grootveld’s der­tig jaar oude ‘piep­schuim­droom’ bekroond door de offi­ci­ë­le over­dracht van het reeds beplan­te eiland ban 10 bij 20 meter aan ste­de­lijk wet­hou­der Duco Sta­dig, die het eiland na het aan­me­ren over­droeg aan klas BBA van de 8ste Mon­tes­so­ri­school’.
Hoe het is afge­lo­pen met die drij­ven­de tuin in de Pana­ma­ha­ven weten we niet, maar het Over­ij­sel­se Kam­pen heeft de fak­kel over­ge­no­men. De Wijk­ver­e­ni­ging Bin­nen­stad aldaar wil de Bur­gel, de water­gang in het cen­trum van Kam­pen, let­ter­lijk nieuw leven inbla­zen door er drij­ven­de tui­nen in aan te leg­gen. Zo te zien, aan de plaat­jes op de web­si­te van de wijk­ver­e­ni­ging, gaan de door ‘Bur­gel­par­ti­ci­pa­tie’ te ont­wer­pen en te rea­li­se­ren beplan­te drij­ven eilan­den er anders uit­zien dan het wil­de con­cept van Robert Jas­per Groot­veld – de impres­sies doen eer­der den­ken aan net­te drij­ven­de bloem­per­ken.
De wijk­ver­e­ni­ging zoekt nog (liefst des­kun­di­ge) vrij­wil­li­gers die wil­len hel­pen bij het ont­wik­ke­len van duur­za­me drij­ven­de eiland­tui­nen – dat klinkt anders – in elk geval duur­za­mer — dan de aan elkaar geplak­te blok­ken piep­schuim van pro­vo Groot­veld. Maar toch, het groeit en het bloeit in de bin­nen­stad van Kam­pen, mede gefi­nan­cierd door de pro­vin­cie Over­ijs­sel en de Rabo­bank. Geïn­te­res­seer­den kun­nen zich mel­den via drijvendetuinen@wijkverenigingbinnenstad.nl.