Den Haag krijgt groot­ste stads­land­bouw­pro­ject Euro­pa

Den Haag krijgt het groot­ste stads­land­bouw­pro­ject van Euro­pa. Op het dak van een voor­ma­li­ge Phi­lips fabriek — De Schil­de — aan de Tele­vi­sie­straat komt een kas van 1.200 vier­kan­te meter te staan. Het klas­sie­ke pand aan de Tele­vi­sie­straat staat op het moment gro­ten­deels leeg en zal zich in de toe­komst ver­der ont­wik­ke­len rich­ting een meer­laags stads­land­bouw cen­trum onder de naam Urban Far­ming De Schil­de. Het pro­ject sluit goed aan bij de duur­za­me ambi­tie van de gemeen­te om in 2040 kli­maat­neu­traal te zijn.

Met een tota­le inves­te­ring van 2.6 mil­joen euro zal De Schil­de de groot­ste com­mer­ci­ë­le ste­de­lij­ke voed­sel­pro­duc­tie­voor­zie­ning van Euro­pa wor­den. In de kas op het dak wor­den exclu­sie­ve groen­ten geteeld. Maar ook een indoor vis­boer­de­rij behoort tot de plan­nen.
In het gebouw zijn al twee eta­ges van elk 1.500 vier­kan­te meter bestemd voor stads­land­bouw. De gemeen­te komt de onder­ne­mers tege­moet met een aan­trek­ke­lij­ke huur­prijs en biedt prak­ti­sche onder­steu­ning bij de rea­li­se­ring van het pro­ject. De ver­wach­ting is dat in janu­a­ri 2015 de finan­cie­ring vol­le­dig rond zal zijn.
Urban Far­mers is begon­nen met de ont­wik­ke­ling van UF De Schil­de in okto­ber 2013, nadat het als één van de win­naars van de door de gemeen­te Den Haag uit­ge­schre­ven busi­ness-chal­len­ge uit de bus kwam. Stads­land­bouw Den Haag kreeg toen het dak van De Schil­de ter beschik­king. Deze wed­strijd is door de gemeen­te uit­ge­schre­ven met als doel dit mar­kan­te gebouw staps­ge­wijs gevuld te krij­gen met onder­ne­min­gen die zich bezig hou­den met ste­de­lij­ke voed­sel­pro­duc­tie.
Sinds­dien heeft UF het Amster­dam­se archi­tec­ten­bu­reau Space8Matter en enke­le ande­re Neder­land­se bedrij­ven uit de (tuin)bouwsector in de arm geno­men om tot een pas­send en rea­lis­tisch ont­werp te komen. Van­af de straat zal straks te zien zijn wat er bin­nen gebeurt, het gebouw krijgt een inno­va­tie­ve licht­krant aan de boven­kant.
De her­komst en het pro­duc­tie­pro­ces van ons voed­sel heeft een gro­te impact op het kli­maat, het mili­eu en de natuur. Stads­land­bouw in Den Haag is er in ver­schil­len­de vor­men en biedt uit­een­lo­pen­de kan­sen, zoals de voed­sel­ke­ten ver­kor­ten, kin­de­ren leren waar voed­sel van­daan komt en de samen­wer­king tus­sen wijk­be­wo­ners bevor­de­ren. Kijk voor meer info op www.denhaag.nl/duurzaamheid.
 
Bron: Gemeen­te Den Haag