Den Haag in de ban van de natuur

Op 23, 24 en 25 mei viert Den Haag voor de twee­de maal het Fete de la Natu­re! Er zijn zo’n 50 acti­vi­tei­ten door heel de stad om te genie­ten van de natuur. Dit jaar is de twee­de edi­tie van Fête de la Natu­re, een inter­na­ti­o­naal fes­ti­val. Op 23, 24 en 25 mei vie­ren we de natuur in heel Neder­land. Fête de la Natu­re is een fes­ti­val waar­bij ieder­een orga­ni­sa­tor en bezoe­ker is. Vorig jaar bezoch­ten ruim 43.000 men­sen de 291 Neder­land­se eve­ne­men­ten tij­dens de eer­ste edi­tie van Fête de la Natu­re! Offi­ci­eu­ze ‘hoofd­stad’ was Den Haag met ruim 55 acti­vi­tei­ten en dui­zen­den bezoe­kers.
Van een speur­tocht naar klei­ne beest­jes op de stoep, muziek in de tuin tot samen pick­nic­ken of natuur­ge­dich­ten maken. Het Fete de la Natu­re biedt ieder­een kans om op zijn eigen manier van de natuur te genie­ten.
De acti­vi­tei­ten zijn gra­tis te bezoe­ken en geor­ga­ni­seerd door onze mede­be­wo­ners. Er is van alles te doen en te bele­ven. In Den Haag zijn een aan­tal ‘hot­s­pots’ voor het Fete de la Natu­re, daar wor­den activiteitenprogramma’s geor­ga­ni­seerd.  Kijk voor meer infor­ma­tie op www.fetedelanature.nl