Defi­ni­tief ont­werp heraan­leg ’t Zand met groen in het mid­del­punt

Het ont­werp van West 8, Snoeck & Part­ners en Ate­lier Roland Jéol is in juni 2015 aan­ge­we­zen als win­naar van de inter­na­ti­o­na­le ont­werp­wed­strijd voor de heraan­leg van het groot­ste plein van Brug­ge. Dat ont­werp is nu ver­fijnd na inspraak van bewo­ners, han­de­laars en hore­ca. Er is geko­zen voor een vol­le­dig open plein dat inge­deeld wordt als een moza­ïek.
Naast de heraan­leg van het plein, zal ook de ach­ter­kant van het Con­cert­ge­bouw met het Koning Albert I‑park wor­den aan­ge­pakt. Daar­door zal de rei inte­graal deel uit­ma­ken van het con­cept. Daar­mee wordt een stuk water terug­ge­ge­ven aan de Brug­ge­ling met een aan­tal zit­tre­den tot aan de rei.
Ver­keer
De omge­ving wordt zo veel moge­lijk ver­keers­luw gemaakt. Door­gaand ver­keer zal niet meer moge­lijk zijn. De nood­za­ke­lij­ke bereik­baar­heid wordt wel voor­zien, onder­meer voor het laden en los­sen van de hore­ca­za­ken. Zoals ini­ti­eel voor­zien, ver­dwijnt de rij­weg aan de kant Noord­zand-/Zuid­zand­straat van het plein. Zo wordt het plein in de prak­tijk ‘door­ge­trok­ken’ tot aan de ter­ras­sen van
‘t Zand. Op de plaats waar nu de rij­weg ligt wordt in de plein­be­vloe­ring wel een mar­ke­ring aan­ge­bracht die aan­geeft waar mag gere­den wor­den in func­tie van bevoor­ra­ding van de hore­ca­za­ken en het Con­cert­ge­bouw.
Bestra­ting
Afhan­ke­lijk van het gebruik en de zone op het plein wordt een aan­ge­pas­te bestra­tings­dik­te voor­zien. De bestra­ting van het nieu­we plein en de zone er rond wordt hoofd­za­ke­lijk in gra­niet­klin­kers uit­ge­voerd, een duur­zaam en dege­lijk mate­ri­aal dat vol­doet aan de com­for­tei­sen.
De bestra­ting wordt als een moza­ïek van vlak­ken uit­ge­voerd, wat zorgt voor een dia­loog met de gevels van de omlig­gen­de gebou­wen en tevens voor een abstrac­te orga­ni­sa­tie­fi­guur. Het ver­schil in bestra­tings­vlak­ken zorgt ook voor een hel­der orga­ni­sa­tie­pa­troon voor de opstel­ling van de weke­lijk­se markt. Deze opstel­ling gaat uit van het bun­de­len van enke­le rij­en die door iets rui­me­re door­gan­gen met elkaar ver­bon­den wor­den.
Bomen
De 78 lin­den die nu op ’t Zand en de Vrij­dag­markt staan, zijn onlos­ma­ke­lijk met het plein ver­bon­den. Na een gron­dig bomen­on­der­zoek werd dui­de­lijk dat ver­schil­len­de lin­den ziek zijn en dat veel nega­tie­ve fac­to­ren een duur­zaam boom­be­heer belem­me­ren.
Op de hui­di­ge groei­plaats ken­nen de bomen een beperk­te dik­te- en hoog­te­groei, waar­door ze niet gezond oud kun­nen wor­den. De bomen zijn boven­dien erg duur in beheer.
Alle lin­den wor­den ver­wij­derd en ver­van­gen door 68 nieu­we exem­pla­ren. Door dit boom­ver­jon­gings­pro­ject krijgt elke boom in de toe­komst meer eigen ruim­te. Daar­naast komen er op het plein nog 37 nieu­we lin­den bij. Op deze manier wordt voor de ingang van het Con­cert­ge­bouw een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne ver­keers­vrije ruim­te gecre­ëerd.
Sfeer­ver­lich­ting
Langs de plein­ran­den komen ener­gie­zui­ni­ge lan­taarns en de cen­tra­le ruim­te wordt ver­licht door hoge­re ver­lich­tings­ar­ma­tu­ren met pro­jec­to­ren. Naast straat- en plein­ver­lich­ting wordt op ver­schil­len­de plek­ken accent­ver­lich­ting aan­ge­bracht. Er komt detail­ver­lich­ting aan de bomen, sfeer­ver­lich­ting aan de opge­waar­deer­de rei (kant Con­cert­ge­bouw) en ter hoog­te van de zit­ban­ken. Een zach­te belich­ting van de voet­gan­gers­zo­nes bege­leidt de wan­de­laars.
Bron: http://cgconcept.be/