De stad van de toe­komst moet groe­ner wor­den

Met de onder­te­ke­ning van De Groe­ne Stad Char­ta van­mid­dag in het Haag­se VNO-NCW-gebouw door voor­aan­staan­de bestuur­ders en onder­ne­mers heeft ‘Groen Neder­land’ sinds dins­dag­mid­dag een groe­ne voor­hoe­de. VNO-NCW-voor­zit­ter Hans de Boer mani­fes­teer­de zich als woord­voer­der van deze voor­hoe­de. “Er komen tot 2030 één mil­joen men­sen bij in ons land, voor een groot deel in de ste­den. Als we niets doen ‘ver­steent’ de stad. Dat moe­ten we voor­ko­men met de aan­leg van meer groen. Zo maken we de stad boven­dien aan­trek­ke­lij­ker en gezon­der”. Die bood­schap bracht Hans de Boer, voor­zit­ter van VNO-NCW, van­daag bij de intro­duc­tie van De Groe­ne Stad Char­ta. Omdat de heer De Boer onver­wacht ver­hin­derd was, werd zijn toe­spraak in de hal van het VNO-NCW-gebouw uit­ge­spro­ken door de direc­teur Eco­no­mi­sche Zaken van VNO-NCW, Jeroen Lam­mers.
Bete­re lucht­kwa­li­teit 
Vol­gens De Boer moet bij de aan­leg van gebou­wen en infra­struc­tuur van­af het begin meer wor­den nage­dacht over de aan­leg van groen. Meer bomen en plan­ten ver­be­te­ren de lucht­kwa­li­teit, dra­gen bij aan een gro­te­re bio­di­vers   iteit en de stad wordt tege­lijk meer kli­maat­adap­tief. Ook kan de bio­mas­sa afkom­stig van plan­ten en bomen wor­den her­ge­bruikt. “Als we dit pro­ces met zijn allen goed inrich­ten is de maat­schap­pe­lij­ke busi­nes­sca­se ren­da­bel en wordt de woon­om­ge­ving gezon­der en aan­trek­ke­lij­ker.”
Stich­ting De Groe­ne Stad opge­richt
Om meer groen in de stad te krij­gen heb­ben ver­schil­len­de bran­che­or­ga­ni­sa­ties des­tijds het ini­ti­a­tief geno­men om stich­ting De Groe­ne Stad op te rich­ten. De Stich­ting wil een ken­nis- en inspi­ra­tie­plat­form zijn en de dis­cus­sie over meer groen onder pro­ject­ont­wik­ke­laars, stads­plan­ners, archi­tec­ten, bou­wers en bewo­ners sti­mu­le­ren. Part­ners van de stich­ting kun­nen de zoge­he­ten Groe­ne Stad Char­ta onder­te­ke­nen om samen te wer­ken aan groe­ne­re ste­den. Tot de eer­ste onder­te­ke­naars beho­ren behal­ve VNO-NCW, de Top­sec­tor Tuin­bouw & Uit­gangs­ma­te­ri­a­len, advies­bu­reau voor duur­za­me bodem­tech­no­lo­gie Bio­my­green, NL Green­la­bel, de stich­ting Roofup­da­te en twee gro­te boom­kwe­ke­rij­en. In ver­schil­len­de gemeen­ten staat toe­tre­ding tot de groep ear­ly adop­ters, de voor­hoe­ve van onder­te­ke­naars van de Groe­ne Stad Char­ta, op de agen­da.
Groen is nu te vaak het sluit­stuk 
Vol­gens de ini­ti­a­tief­ne­mers vormt de aan­leg van groen te vaak het sluit­stuk van de ruim­te­lij­ke inrich­ting. “Nog even een sprie­tig boom­pje hier of een klei­ne vij­ver daar, maar zon­der dat er echt over is nage­dacht.” Zo brengt meer groen de tem­pe­ra­tuur in de stad in hete maan­den aan­zien­lijk naar bene­den (tot wel 5 gra­den Cel­si­us). Ook wordt fijn­stof ver­min­derd, CO2-gebuf­ferd en kan groen het geluid met wel 5 deci­bel redu­ce­ren. Inves­te­ren in ste­de­lijk groen betaalt zich daar­naast terug in de waar­de­ont­wik­ke­ling van wonin­gen en min­der water­over­last bij hevi­ge regen­val.
De Boer: “Mij is opge­val­len dat er vaak onvol­doen­de gebruik wordt gemaakt van het vak­man­schap en de des­kun­dig­heid van de groen­spe­ci­a­lis­ten. Zij weten wel­ke plan­ten goed fijn­stof afvan­gen of de bes­te ‘oogst’ geven qua bio­mas­sa. Aan­be­ste­den­de par­tij­en moe­ten kos­ten en opbreng­sten beter afwe­gen en de bedrij­ven kun­nen veel doen om de busi­nes­sca­se te ver­dui­de­lij­ken.”