De Groe­ne Stad ont­sluit groe­ne ken­nis

Gebrui­kers van de web­si­te www.degroenestad.nl kun­nen sinds kort met een sim­pe­le muis­klik toe­gang krij­gen tot een snel groei­end aan­tal weten­schap­pe­lij­ke publi­ca­ties op het gebied van ‘groen’.
Door de toe­na­me van de weten­schap­pe­lij­ke ken­nis op het gebied van groen in de ste­de­lij­ke omge­ving, groeit de behoef­te aan een over­zicht van de beschik­ba­re ken­nis. De Groe­ne Stad, het samen­wer­kings­ver­band van onder­ne­mers­or­ga­ni­sa­ties in de groe­ne sec­tor, nam die uit­da­ging aan en biedt nu via zijn web­si­te, een ken­nis­bank van groe­ne publi­ca­ties in de Neder­land­se en de Engel­se taal.
Weten­schap en Groen
De nieu­we sec­tie op De Groe­ne Stad waar­on­der het weten­schap­pe­lijk onder­zoek beschik­baar is gemaakt, heet Weten­schap en Groen en is te vin­den in de menu­balk van de web­si­te. De onder­zoe­ken zijn, zoals u dat van De Groe­ne Stad gewend bent, over­zich­te­lijk gerang­schikt naar cate­go­rie.
De Groe­ne Agen­da
Bin­nen het pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da wer­ken de stich­ting iVer­de en Flo­ra Hol­land samen met ken­nis­in­stel­lin­gen aan ver­der onder­zoek naar de posi­tie­ve invloed van groen op onze leef‑, woon- en werk­om­ge­ving. Zo wer­den onlangs de eer­ste onder­zoeks­pro­jec­ten ‘Groe­ne gezon­de zie­ken­hui­zen’ en ‘Groen voor Grijs’ gestart.
Uiter­aard zul­len de onder­zoeks­re­sul­ta­ten van de ver­schil­len­de onder­zoeks­pro­jec­ten in het kader van De Groe­ne Agen­da, ook gedeeld wor­den via Weten­schap en Groen op De Groe­ne Stad.