Bre­da gaat groen inzet­ten om kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan

Gras en plan­ten in plaats van tegels op het Con­cor­di­a­plein, een waterfon­tein in het cen­trum van Bre­da, groe­ne tui­nen in plaats van steen: in tij­den van extre­me regen kan het water beter weg, en als het lang droog is, blijft het koe­ler in de stad. Dit heet ruim­te­lij­ke adap­ta­tie. De stad speelt in op de kli­maat­ver­an­de­ring door water en groen een van­zelf­spre­kend onder­deel te laten zijn van de (open­ba­re) ruim­te en van toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen. En door ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners en bedrij­ven op dit gebied te sti­mu­le­ren Tot en met 2018 stelt het col­le­ge in de Impuls Ruim­te­lij­ke Adap­ta­tie 0,5 mil­joen euro beschik­baar om maat­re­ge­len in gang te zet­ten om de stad nu en in de toe­komst leef­baar te hou­den.
Wet­hou­der Paul de Beer van Duur­zaam­heid: “Ook Bre­da krijgt te maken met de gevol­gen van de mon­di­a­le kli­maat­ver­an­de­ring: extre­me regen­val of storm kan zor­gen voor water­over­last en over­stro­ming. Gro­te­re peri­o­des van extre­me hit­te ver­oor­za­ken ver­dro­ging van de bodem en natuur. Steen en beton hou­den de warm­te extra vast waar­door het in de stad onaan­ge­naam warm wordt. Dat heeft effect op de leef­baar­heid in de stad zeker op de lan­ge ter­mijn. Bre­da zet vol in om de kli­maat­ver­an­de­ring tegen te gaan. Daar­naast zet het col­le­ge, met deze Impuls Ruim­te­lij­ke Adap­ta­tie, in op het omgaan met de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring die inmid­dels al erva­ren wordt. Dat bete­kent de stad aan­pas­sen en zor­gen dat bij alle toe­kom­sti­ge ont­wik­ke­lin­gen of pro­jec­ten, hoe klein ook, groen, water en natuur een plaats krij­gen om de stad leef­baar te hou­den. ‘Ruim­te­lij­ke Adap­ta­tie’ is een belang­rijk onder­deel van de Duur­zaam­heids­vi­sie 2030”.
Ruim­te­lij­ke adap­ta­tie staat niet op zich­zelf: de stad en haar omge­ving wor­den aan­trek­ke­lij­ker en groe­ner en dat heeft een posi­tief effect op de leef­baar­heid en daar­mee op de gezond­heid van men­sen En dat niet alleen, het is goed voor recre­a­tie, voor de eco­no­mie en de bio­di­ver­si­teit in de stad.
Voor­beel­den
De afge­lo­pen jaren heeft Bre­da, samen met part­ners en bewo­ners al een aan­tal gro­te pro­jec­ten op dit gebied gere­a­li­seerd zoals het her­o­pe­nen van de haven in de bin­nen­stad, ruim­te voor de rivier in het Mark­dal, de aan­leg van de vier­de berg­boe­zem voor water­ber­ging inclu­sief natuur­ge­bied, de waterak­kers in Tete­rin­gen. Maar ook klei­ne­re pro­jec­ten zoals de groe­ne daken in de Wom­mel­gem­hof en de bij­en­bol­len in Prin­cen­ha­ge.
Nieu­we pro­jec­ten
In 2016 start het col­le­ge een aan­tal projecten/ontwikkelingen om invul­ling te geven aan de ambi­tie van Ruim­te­lij­ke Adap­ta­tie: “Bre­da ondanks of dank­zij de kli­maat­ver­an­de­ring aan­trek­ke­lijk, uit­da­gend en kli­maat­be­sten­dig te maken voor bewo­ners en bezoe­kers”.
Denk daar­bij aan een groen school­plein voor de Sint Joseph­school, sti­mu­le­ren van groe­ne daken en duur­zaam omgaan met regen­wa­ter, groen in plaats van par­keer­plek­ken aan de Oude Vest, de Vlas­zak wordt een groe­ne, bio­di­ver­se stad­sen­tree en het aan­bren­gen van een groe­ne gevel op de par­keer­ga­ra­ge de Baro­nes.
Ook bewo­ners kun­nen bij­dra­gen aan ruim­te­lij­ke adap­ta­tie. De gemeen­te en betrekt hen ook bij pro­jec­ten voor het water­vrien­de­lijk inrich­ten van de tuin, geen ste­nen maar groen in de tuin en wijk­deals waar­bij bewo­ners hun eigen buurt aan­trek­ke­lij­ker en ruim­te­lijk adap­tie­ver maken. Ook werkt de gemeen­te hier­bij samen met natuur- en mili­eu­ver­e­ni­gin­gen.
Bron: breda.nl