Bewo­ners wil­len Sin­gel­park rond­om Goud­se bin­nen­stad

Een door­lo­pend Sin­gel­park langs het water en rond­om de bin­nen­stad van Gou­da: dat is de wens van een enthou­si­as­te groep stads­be­wo­ners die zich heb­ben ver­e­nigd in de Stich­ting Sin­gel­park Gou­da.
Het ini­ti­a­tief is gebo­ren uit lief­de voor de stad, aldus mede-ini­ti­a­tief­ne­mer Nico­le Jacobs. “Het gaat om een rond­je van zo’n vier kilo­me­ter. Als je dat rond­je nu loopt, zit­ten er hele stuk­ken grijs tus­sen, denk aan par­keer­plek­ken en stoe­pen. Wij zou­den heel graag wil­len dat men­sen straks na drie kwar­tier lopen het gevoel heb­ben dat ze al die tijd ook echt in het groen heb­ben gelo­pen. Zo plei­ten we voor de aan­leg van zoge­naam­de ‘poc­ket­parkjes’: klei­ne parkjes die je met groe­ne wan­del­pa­den aan elkaar ver­bindt.”
Het moet uit­ein­de­lijk een rou­te wor­den waar men­sen kun­nen ‘spe­len, spor­ten, wan­de­len, ver­toe­ven, genie­ten, ver­won­de­ren en elkaar kun­nen ont­moe­ten’, aldus de ini­ti­a­tief­ne­mers. Ande­re wen­sen zijn een groe­ner Eras­mus­plein, water door het Hout­mans­plant­soen en een ter­ras bij de Klei­weg­brug. Jacobs: “In de bin­nen­stad van Gou­da is rela­tief wei­nig groen, ter­wijl het zo belang­rijk is voor onze gezond­heid en de leef­baar­heid van de stad.”
De ini­ti­a­tief­groep, die bestaat uit zes betrok­ken Gou­wenaren, pre­sen­teert de plan­nen op 22 sep­tem­ber. In de groep zit­ten onder meer een bomen­des­kun­di­ge en een land­schaps­ar­chi­tect. Het pro­ject past goed bij de Maat­schap­pe­lij­ke Ver­groe­nings­agen­da: hier­in heeft de gemeen­te­raad van Gou­da zich uit­ge­spro­ken over het belang van groen in de stad en het onder­steu­nen van maat­schap­pe­lij­ke ini­ti­a­tie­ven op dit gebied.
Onlangs heb­ben bewo­ners al het Regen­tes­se­plant­soen – onder­deel van het Sin­gel­park – eigen­han­dig aan­ge­pakt, zegt Jacobs. Over­bo­di­ge paal­tjes en prul­len­bak­ken zijn weg­ge­haald, er is opge­ruimd, samen met een land­schaps­ar­chi­tect zijn er onder meer nieu­we plan­ten en paden bij geko­men. “Dat was een suc­ces­vol pro­ject waar­bij ver­schil­len­de par­tij­en op een goe­de manier heb­ben samen­ge­werkt. Dit pro­ject is nu uit­gangs­punt voor de rest van het Sin­gel­park.”
De stich­ting hoopt na de pre­sen­ta­tie zoveel moge­lijk par­tij­en mee te krij­gen in de plan­nen: bedrij­ven, ver­e­ni­gin­gen, woon­or­ga­ni­sa­ties en bewo­ners. Jacobs: “We krij­gen nu al reac­ties van men­sen die graag iets wil­len bete­ke­nen, dus het gaat de goe­de kant op.”
Bron: cobouw.nl