Amster­dam is op zoek naar dak­bos­wach­ters

Zoals Amster­dam veel hui­zen telt, telt het even­zo­veel daken. Die daken zijn nu vaak nog leeg, saai en grijs, maar wor­den steeds groe­ner en duur­za­mer gebruikt. Als het aan de gemeen­te ligt wor­den meer en meer daken omge­to­verd tot bloei­en­de dak­tui­nen. Er waait een fris­se, groe­ne wind op de Amster­dam­se daken. Ieder­een, dakei­ge­naar of niet, kan hier­aan een steen­tje bij­dra­gen. Ook u kunt dak­bos­wach­ter wor­den!
In de Agen­da Groen, waar­in de uit­da­gin­gen staan beschre­ven om met groen de stad aan­trek­ke­lij­ker te maken om in te wonen, te wer­ken en te ver­blij­ven, staat de ambi­tie om 50.000 m² groen dak aan de stad toe te voe­gen. Zo kun­nen Amster­dam­mers bij­voor­beeld een eigen moes­tuin­tu, een parkje of een vlin­der­tuin opzet­ten op het eigen dak.
Sub­si­die voor groe­ne daken en gevels
Om deze doel­stel­ling te kun­nen beha­len, stelt de gemeen­te Amster­dam een sub­si­die beschik­baar voor het aan­leg­gen van groe­ne daken en groe­ne gevels. De sub­si­die is aan te vra­gen door eige­na­ren, huur­ders, bewo­ners en bedrij­ven voor bestaan­de gebou­wen die ouder zijn dan vijf jaar. Een groen dak moet een opper­vlak van min­stens 30 m² heb­ben en de water­op­slag­ca­pa­ci­teit van het groe­ne dak moet ten­min­ste 20 liter per m² zijn. Een groe­ne gevel moet een opper­vlak van 30 m² of meer heb­ben en goed zicht­baar zijn van­af de open­ba­re ruim­te.
Roof­top Revo­lu­ti­on
Ook als u geen eigen dak hebt, maar bij­voor­beeld wel op een dak uit­kijkt, kunt u uw steen­tje bij­dra­gen door een groen dak, dak­tuin of dak­moes­tuin te ‘adop­te­ren’. Via Roof­top Revo­lu­ti­on, een onli­ne crowd­fun­ding plat­form dat onder­steund wordt door de gemeen­te Amster­dam, kun­nen bewo­ners een dak­pro­ject aan­ma­ken en dak­bos­wach­ter wor­den. Dak­bos­wach­ters kun­nen bij­voor­beeld bewo­ners, onder­ne­mers, woning­bouw­cor­po­ra­ties en Ver­e­ni­gin­gen van Eige­na­ren (VvE’s) zijn die zich inzet­ten om groe­ne ini­ti­a­tie­ven op de daken aan te leg­gen en deze te onder­hou­den.
Voor­de­len groe­ne daken
Naast dat groe­ne daken natuur­lijk zor­gen voor een prach­tig uit­zicht en voor een pret­ti­ge­re leef­om­ge­ving, levert een groen dak ook nog ande­re voor­de­len op. Zo blij­ven gebou­wen in de zomer­maan­den koe­ler, wor­den hevi­ge regen­bui­en beter opge­van­gen, krijg je meer bloe­men, vogels en insec­ten in de stad en gaat het dak ook nog eens lan­ger mee. Een goe­de ont­wik­ke­ling voor de Amster­dam­mers én de Amster­dam­se natuur.
Word dak­bos­wach­ter!
Wilt u ook een groen dak in uw buurt? Bekijk op www.amsterdam.nl/groenedaken de moge­lijk­he­den om sub­si­die aan te vra­gen voor uw eigen dak of kom in actie en maak een dak­pro­ject aan via www.rooftoprevolution.nl en word dak­bos­wach­ter. Een dak­pro­ject steu­nen kan natuur­lijk ook. Haal uw hark, schof­fel en werk­hand­schoe­nen uit de kast en help Amster­dam groen te wor­den!
Bron: Gemeen­te Amster­dam