3,5 mil­joen voor reno­va­tie park Huis Doorn

Het park en bos rond rijks­mo­nu­ment Huis Doorn wordt opge­knapt en in oude staat her­steld. Voor de werk­zaam­he­den is 3,5 mil­joen euro uit­ge­trok­ken, zo meldt het Rijks­vast­goed­be­drijf, dat ver­ant­woor­de­lijk is voor het beheer van het gebied.
In het rijks­mo­nu­ment huis­vest nu en muse­um, waar het inte­ri­eur van Wil­helm II, die van 1920 tot 1941 op het land­goed woon­de, zo goed moge­lijk is nage­bootst. Het land­goed rond het kas­teel had in het ver­le­den een Engel­se land­schaps­stijl. Door ach­ter­stal­lig onder­houd ligt het geheel er nu ech­ter ver­waar­loosd bij.
Na reno­va­tie moet het gebied weer een geheel vor­men van lanen, bos­per­ce­len, zicht­lij­nen, open ruim­tes en gebou­wen, en daar­mee de allu­re van vroe­ger terug­krij­gen, zo meldt het Rijks­vast­goed­be­drijf. Belang­rijk onder­deel daar­bij is het kap­pen en plan­ten van bomen. Een deel van de bomen zou te oud zijn, ande­ren zijn op onhan­di­ge plek­ken geplant.
De werk­zaam­he­den star­ten eind dit jaar en duren naar ver­wach­ting zeven jaar. De kos­ten van 3,5 mil­joen omvat­ten niet de regu­lie­re onder­houds­kos­ten. Die bedra­gen 180.000 euro per jaar. Het voor­lo­pig ont­werp­plan wordt woens­dag 29 juni gepre­sen­teerd tij­dens een infor­ma­tie­bij­een­komst in Doorn en is in te zien via boven­staan­de link.
bron: stad-en-groen.nl