11 okto­ber is de Dag van de Popu­lier

De popu­lier is niet popu­lair meer. Werd de zoge­naam­de for­mu­le 1 onder de bomen vroe­ger nog met 1 mil­joen stuks per jaar aan­ge­plant, op dit moment zijn het er slechts zo’n 40.000. Vroe­ge Vogels en stich­ting Pro­bos orga­ni­se­ren zon­dag 11 okto­ber de eer­ste ‘Dag van de Popu­lier’. Het doel is om een van de meest Hol­land­se cul­tuur­bo­men uit het slop te trek­ken. 
Den­kend aan Hol­land
‘Rij­en ondenk­baar ijle popu­lie­ren als hoge plui­men aan den ein­der staan’. Dich­ter Hen­drik Mars­man wist het al: popu­lie­ren horen bij het Neder­land­se land­schap. In ons land komen drie inheem­se soor­ten voor: de zwar­te popu­lier, de rate­laar en de wit­te abeel. De Cana­de­se popu­lier (een krui­sing tus­sen de zwar­te popu­lier en de Ame­ri­kaan­se popu­lier) is de meest aan­ge­plan­te soort in Neder­land. De bij­naam ‘for­mu­le 1 onder de bomen’ slaat op zijn snel­le groei.
Nau­we korfslak
De popu­lier heeft in Neder­land een niet al te bes­te naam. Zo wordt de boom in som­mi­ge gemeen­ten weg­ge­kapt van­we­ge de angst op tak­breuk. Vol­gens Patrick Jan­sen van stich­ting Pro­bos is die slech­te naam onte­recht en is de boom eco­lo­gisch van groot belang. Zo broe­den er 50 soor­ten vogels in de popu­lier, zoals de wie­le­waal. Ook zijn meer dan tien soor­ten pad­den­stoe­len vol­le­dig afhan­ke­lijk van de popu­lier, zoals de popu­lier­zij­de­truf­fel en diver­se russula’s. Ook de nau­we korfslak pro­fi­teert sterk van de popu­lier.
Datum: 11 okto­ber 2015
Op de Dag van de Popu­lier zijn er in heel Neder­land diver­se excur­sies rond de popu­lier. Zo orga­ni­seert de Myco­lo­gi­sche Ver­e­ni­ging in recre­a­tie­ge­bied ‘Geest­meram­bacht’ een wan­del­tocht waar­bij gezocht wordt naar pad­den­stoe­len rond popu­lie­ren. In het Kot­ter­bos bij Alme­re wordt die dag juist geke­ken naar korst­mos­sen op popu­lie­ren. Stich­ting ARK orga­ni­seert een tocht door de ooi­bos­sen in de Mil­lin­ger­waard, waar de zwar­te popu­lier weer is terug­ge­ko­men, net als de bever en de zee­arend. Met de bos­wach­ter van Land­schap Fle­vo­land kan je mee naar een van de beroemd­ste land­schaps­kunst­wer­ken van Neder­land, de groe­ne kathe­draal, die voor een flink deel is opge­tuigd met popu­lie­ren. Ook Staats­bos­be­heer orga­ni­seert diver­se popu­lie­renex­cur­sies die dag. Een van de groot­ste kwe­kers van popu­lie­ren Hen­d­rickx, houdt open huis op 11 okto­ber en bij hout­za­ge­rij De Vree en klom­pen­ma­ker Nij­huis wor­den demon­stra­ties gege­ven hoe het popu­lie­ren­hout ver­werkt wordt.
Meer infor­ma­tie over de Dag van de Popu­lier en een over­zicht van alle excur­sies is te vin­den opPopulierenland.com
 
Bron: Vroe­ge Vogels