Vlaam­se natuur is €15.000 tot € 90.000 per hec­ta­re waard

De web­si­te Natuurbericht.be leidt uit enke­le cases in Vla­min­gen af dat de waar­de van eco­sys­teem­dien­sten geschat wordt op €15.000 per hec­ta­re voor rivier­her­stel­pro­jec­ten, ter­wijl dit voor klei­ne natuur­ge­bie­den nabij ver­ste­de­lijk­te gebie­den oploopt tot €90.000 per hec­ta­re per jaar.

De onli­ne reken­tool ‘natuur­waar­de­ver­ken­ner’ — waar­mee boven­staan­de bere­ke­nin­gen zijn gemaakt — is een gemeen­schap­pe­lijk pro­duct van Vlaam­se depar­te­ment Leef­mi­li­eu, Natuur en Ener­gie (LNE), onder­zoeks­in­stel­ling VITO en de Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen. Ze beoogt het reken­werk bij het kwan­ti­fi­ce­ren en waar­de­ren van eco­sys­teem­dien­sten in con­cre­te toe­pas­sin­gen te ver­ge­mak­ke­lij­ken. Het is ook een han­dig instru­ment voor het bepa­len van de meest geschik­te loca­tie en inrich­ting van een natuur­land­schap.

Gra­tis ter beschik­king
De Vlaam­se over­heid stelt de natuur­waar­de­ver­ken­ner gra­tis ter beschik­king van ieder­een die de eco­no­mi­sche waar­de van de eco­sys­teem­dien­sten voor een bepaald natuur­land­schap in Vlaan­de­ren wil inschat­ten. Onder meer voor mili­eu­amb­te­na­ren, natuur­be­heer­ders en plan­ners kan het een nut­tig instru­ment zijn.

Eco­no­mi­sche waar­de
De orga­ni­sa­ties die de tool ont­wik­keld heb­ben, bena­druk­ken dat de natuur­waar­de­ver­ken­ner slechts de eco­no­mi­sche waar­de van een beperkt aan­tal eco­sys­teem­dien­sten kan inschat­ten. Een natuur­land­schap kan nog tal­rij­ke ande­re eco­sys­teem­dien­sten leve­ren die niet in de reken­tool zijn opge­no­men zoals de leve­ring van pro­duc­tie­dien­sten als hout of de bescher­ming tegen ero­sie.

Toe­pas­sing
Toe­ge­past op het Hoe­gaard­se val­l­ei­ge­bied raamt de reken­tool de waar­de van de eco­sys­teem­dien­sten op €13 à 14 mil­joen per jaar. De bele­vings- en bestaans­waar­de voor men­sen heeft hier­in het groot­ste aan­deel, name­lijk €8,6 mil­joen per jaar. De natuur­lij­ke water­zui­ve­ring door ver­wij­de­ring van nutriënten wordt gewaar­deerd op €4,6 mil­joen per jaar. De bij­dra­ge van het gebied aan kli­maat­re­gu­la­tie en ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit zijn klei­ner. “Water­ber­ging en ero­sie­be­strij­ding zijn ook belang­rij­ke eco­sys­teem­dien­sten van dit gebied, maar deze kun­nen niet bere­kend wor­den met de natuur­waar­de­ver­ken­ner en zijn dus niet inbe­gre­pen”, ver­dui­de­lijkt Natuurbericht.be.

Ver­de­re ver­be­te­ring
Via een con­ti­nue samen­wer­king met het stu­die­con­sor­ti­um (VITO en Uni­ver­si­teit Ant­wer­pen), het Agent­schap voor Natuur en Bos en het Insti­tuut voor Natuur- en Boson­der­zoek werkt LNE aan de ver­de­re ver­be­te­ring van de natuur­waar­de­ver­ken­ner. Een eer­ste ver­be­ter­de ver­sie wordt ver­wacht in maart 2012 en een vol­le­di­ge upda­te in het voor­jaar van 2013.

Meer info: Natuur­waar­de­ver­ken­ner »

Bron:
VILT