The­ma Wonen cen­traal in Groen Loont!

Bur­ge­mees­ter Lucas Bol­si­us van de gemeen­te Amers­foort ont­ving van­och­tend de eer­ste nieuws­brief van de cam­pag­ne Groen Loont! met als the­ma ‘Wonen’. De nieuws­brief werd hem aan­ge­bo­den door VHG-voor­zit­ter Bert Gijs­berts die als ver­te­gen­woor­di­ger van de ini­ti­a­tief­ne­mers van de cam­pag­ne optrad. Bol­si­us was ver­eerd dat hij het eer­ste exem­plaar mocht ont­van­gen. Groen Loont! had voor de Amers­foort­se bur­ge­mees­ter geko­zen van­we­ge het inter­view met Arno Goos­sens van de des­be­tref­fen­de gemeen­te over value cap­tu­ring.

Bol­si­us: “De laat­ste jaren is er veel onder­zoek gedaan naar de diver­se waar­den van groen. Dat groen een posi­tief effect heeft op de gezond­heid, soci­a­le cohe­sie en kli­maat zit inmid­dels bij velen tus­sen de oren, maar de eco­no­mi­sche waar­de en hoe er geld ver­diend kan wor­den met groen, is onderbelicht.” Bol­si­us vindt dan ook dat de actie van Groen Loont, waar­in de eco­no­mi­sche com­po­nent cen­traal staat tot nieu­we inzich­ten leidt en toe­ge­voeg­de waar­de heeft.

Vier nieuws­brie­ven
De nieuws­brief ‘Wonen’ is onder­deel van de cam­pag­ne Groen Loont!, die in maart van dit jaar is gestart. In totaal ver­schij­nen vier nieuws­brie­ven in 2011 waar­in uit­een­lo­pen­de Neder­land­se prak­tijk­voor­beel­den en inter­views laten zien dat groen geen kos­ten­post is, maar een inves­te­ring voor de woon- en werk­om­ge­ving.

Terug­ha­len van over­heids­in­ves­te­rin­gen
Cen­traal in de nieuws­brief ‘Wonen’ staat een inter­view met Arno Goos­sens van de gemeen­te Amers­foort over value cap­tu­ring. Value cap­tu­ring is het terug­ha­len van over­heids­in­ves­te­rin­gen die een waar­de­ver­meer­de­ring geven aan vast­goed van pri­va­te par­tij­en. De terug­ge­haal­de gel­den wor­den opnieuw inge­zet voor inves­te­rin­gen die de waar­de­ver­meer­de­ring ver­oor­za­ken.

Geen cri­mi­ne­len en junks meer
In het twee­de arti­kel staat de posi­tie­ve rela­tie tus­sen buurt­groen en soci­a­le cohe­sie cen­traal. De Ade­laar­hof­tuin in Utrecht wordt als voor­beeld genoemd.  Op dit voor­ma­li­ge Ade­laar­hof­plein schar­rel­den voor­heen cri­mi­ne­len en junks rond, nu is het een groe­ne oase waar men­sen op adem komen. De omvor­ming van het plein in een tuin is een inves­te­ring geweest die geld ople­vert!

Water­over­last
Het laat­ste arti­kel gaat over grond­wa­ter­pro­ble­men en water­over­last bij extre­me neer­slag. Dit leidt in Apel­doorn tot her­stel van oude beken en spren­gen. Het her­stel van de oude water­lo­pen en het omlig­gen­de groen wordt deels gefi­nan­cierd via extra riool­hef­fing.

Cam­pag­ne Groen Loont!
Veel gemeen­ten zien zich op dit moment genood­zaakt te bezui­ni­gen, het groen wordt daar­bij niet ont­zien. Als reac­tie op deze plan­nen, zijn enke­le par­tij­en (Plant Publi­ci­ty Hol­land, Bran­che­ver­e­ni­ging VHG, Hove­niers Infor­ma­tie Cen­trum, ANWB, Groen­fo­rum Neder­land, Enten­te Flo­ra­le Neder­land, Pro­duct­schap Tuin­bouw en Bomenstich­ting) die het groen omar­men de cam­pag­ne Groen Loont! gestart. Met dit ini­ti­a­tief wil­len ze gemeen­ten, pro­vin­cies, de lan­de­lij­ke over­heid, de bouw­sec­tor, woningbouwcoöperaties, boom­kwe­kers en groenvoorzieners/hoveniers infor­me­ren over de eco­no­mi­sche waar­de van het groen.

Zorg­vul­dig omgaan met open­baar groen
De ini­ti­a­tief­ne­mers vin­den dat zorg­vul­dig moet wor­den omge­gaan met het groe­ne kapi­taal dat in de afge­lo­pen jaren is opge­bouwd. Het uit­gangs­punt is dat groen een inves­te­ring is op maat­schap­pe­lijk en eco­no­misch gebied, die zich­zelf terug­ver­dient. Om dat aan te tonen, heeft ken­nis­cen­trum Tri­ple E in opdracht van Groen Loont! de eco­no­mi­sche waar­de van het groen aan de hand van aller­lei Neder­land­se voor­beel­den uit­ge­werkt in de bro­chu­re ‘Groen Loont!’. Op een pos­ter zijn de belang­rijk­ste waar­den gevi­su­a­li­seerd voor een fic­tie­ve groe­ne stad.

Groen Loont! con­gres
Op 27 okto­ber vindt in Deven­ter, voor­af­gaand aan de prijs­uit­rei­king van Enten­te Flo­ra­le, het con­gres Groen Loont! plaats waar­in diver­se spre­kers het onder­werp belich­ten van­uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes.

Infor­ma­tie


Ook Arno Goos­sens van de gemeen­te Amers­foort ont­ving uit han­den van Bert Gijs­berts de nieuws­brief Wonen. Goos­sens zijn onder­zoek over value cap­tu­ring staat cen­traal in de nieuws­brief.