Sub­si­die voor aan­leg groe­ne daken in Stads­deel West

Stads­deel West van Amster­dam wil bewo­ners en onder­ne­mers sti­mu­le­ren om een groen dak aan te leg­gen en stelt daar­voor sub­si­die beschik­baar van 50% van de kos­ten.

Een groen dak zorgt voor een bete­re iso­la­tie van het pand, waar­door in de zomer min­der gekoeld hoeft te wor­den. Daar­mee gaan uw ener­gie­kos­ten omlaag. Ook de kos­ten voor het onder­houd van het dak dalen, omdat de dak­be­dek­king onder een groen dak onge­veer ander­half tot twee keer lan­ger mee­gaat. Daar­naast werkt een groen dak geluid­dem­pend, zowel bin­nen als bui­ten.

Bij­dra­ge aan een beter kli­maat
Groe­ne daken dra­gen bij aan een duur­za­me en gezon­de stad. Ze van­gen het regen­wa­ter op en voe­ren het ver­traagd af, zodat het riool min­der wordt belast als het hard regent. Door de ver­be­ter­de iso­la­tie leve­ren ze een bij­dra­ge aan de ver­min­de­ring van ener­gie­ver­bruik en CO2-uit­stoot. Ook zor­gen groe­ne daken voor een bete­re lucht­kwa­li­teit en een groe­ne­re stad, en trek­ken ze bij­voor­beeld vlin­ders aan. De bio­di­ver­si­teit wordt hier­mee dus bevo­rerd.

Sub­si­die
De sub­si­die bedraagt 50% van de kos­ten van een groen dak, met een maxi­mum van € 50,- per m2. Alle infor­ma­tie over de sub­si­die­re­ge­ling, de voor­waar­den en het aan­vraag­for­mu­lier zijn op de web­si­te van het stads­deel, onder Wonen en leef­om­ge­ving te vin­den »

Meer infor­ma­tie over Groe­ne daken en gevels is te vin­den in de bro­chu­re Dak en Gevel Groen »

Bron:
Gemeen­te Amster­dam Stads­deel West