Stu­den­ten Mili­eu­kun­de rea­li­se­ren groen­dak bij HAS Hoge­school

HAS Hoge­school heeft sinds kort een groen­dak waar stu­den­ten onder­zoek kun­nen doen. Roy Here­ij­gers, Mat­thijs Kok, Jeroen Bou­man en Sjoerd van Acht, stu­den­ten van de oplei­ding Mili­eu­kun­de, rea­li­seer­den het groe­ne dak afge­lo­pen peri­o­de bin­nen de vier­de­jaars minor Chal­len­ge Sustai­na­bi­li­ty. Aad Ver­meer van Green Makers uit Haaren was hun opdracht­ge­ver. Zijn opdracht was: bouw een test­op­stel­ling waar­mee de eigen­schap­pen van groen­da­ken kun­nen wor­den getest. De test­re­sul­ta­ten moe­ten betrouw­baar en repre­sen­ta­tief zijn.
Trots op de rea­li­sa­tie
“Meer­de­re par­tij­en voor ons heb­ben al gepro­beerd het groen­dak te rea­li­se­ren”, ver­telt Roy Here­ij­gers. “Maar het was tot nu toe niet gelukt. We zijn trots op wat we bereikt heb­ben. Maar niet alleen heb­ben de stu­den­ten het dak gere­a­li­seerd, ook heb­ben ze dure pro­fes­si­o­ne­le meet­ap­pa­ra­tuur weten rege­len om de proe­ven te kun­nen doen.” Aad Ver­meer onder­steun­de bij de rea­li­sa­tie en lever­de de appa­ra­tuur.
Groen­dak als proef­op­stel­ling
Het groen­dak dient als proef­op­stel­ling voor onder meer het bepa­len van iso­le­ren­de waar­de, water­buf­fe­ring en ver­dam­pings­waar­de. “Er wordt altijd beweerd dat groen­da­ken iso­le­ren en dat ze water buf­fe­ren”, legt Roy uit. “Dit is ech­ter nooit echt aan­ge­toond of onder­zocht. Het doel van het doen van metin­gen is dat we bij­voor­beeld cij­fers kun­nen kop­pe­len aan de iso­le­ren­de waar­de van een groen­dak zodat hier­mee al bij de bouw reke­ning gehou­den kan wor­den. Zo kun je bespa­ren op iso­la­tie­ma­te­ri­aal. En door­dat het dak iso­leert in de win­ter en koelt in de zomer, bespaar je als gebrui­ker op ener­gie.”
Water buf­fe­ren
Een ander voor­beeld. Roy: “Als je pre­cies weet hoe­veel water het groen­dak buf­fert, kun je uit­re­ke­nen wat het effect is op de tota­le regen­wa­ter­af­voer in een ste­de­lijk gebied. Als een groen­dak regen­wa­ter ver­traagd afvoert, wordt het riool­stel­sel min­der belast tij­dens hevi­ge regen­val en komen stra­ten min­der snel blank te staan.”
Onder­zoeks­fa­ci­li­teit voor oplei­din­gen
Het groen­dak is opge­zet met het idee dat niet alleen Mili­eu­kun­de er gebruik van kan maken, maar ook ande­re oplei­din­gen bin­nen HAS Hoge­school zoals: Toe­ge­pas­te Bio­lo­gie, Tuin- en Akker­bouw en Mana­ge­ment van de Leef­om­ge­ving. Roy geeft 2 voor­beel­den van pro­jec­ten die stu­den­ten kun­nen doen. “Stu­den­ten Mili­eu­kun­de zou­den een pro­ject kun­nen doen waar­bij wordt bepaald hoe­veel geld je bespaart met een groen­dak en wat de terug­ver­dien­tijd is. Toe­ge­past bio­lo­gen zou­den bij­voor­beeld een pro­ject kun­nen opzet­ten waar­bij ze onder­zoe­ken wel­ke insec­ten pro­fijt heb­ben bij een groen­dak.”
Ope­ning tij­dens Leef­om­ge­ving Event
Tij­dens het Leef­om­ge­ving Event is het groen­dak offi­ci­eel geo­pend. De stu­den­ten had­den een stand tij­dens het event waar ze infor­ma­tie gaven over het groen­dak. Ook gaven ze een work­shop aan belang­stel­len­den. Roy: “Tij­dens deze work­shop lie­ten we zien wat de proef­op­stel­ling inhoudt, hoe je ermee kunt wer­ken en hoe een groen­dak bij­draagt aan de ver­duur­za­ming van een gebouw.”
bron: hashogeschool.nl