Samen­wer­ken­de par­tij­en Alme­re onder­te­ke­nen con­ve­nant Flo­ri­a­de

De Flo­ri­a­de in 2022 biedt kan­sen voor heel Alme­re. Om ervoor te zor­gen dat de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling en Alme­re Cen­trum in aan­loop naar de Flo­ri­a­de opti­maal van elkaar kun­nen pro­fi­te­ren, zet­ten de samen­wer­ken­de par­tij­en in Alme­re Cen­trum zich geza­men­lijk in om de con­cur­ren­tie­po­si­tie, aan­trek­kings­kracht, bele­vings­waar­de en het onder­schei­den­de ima­go van Alme­re Cen­trum te ver­ster­ken. Op maan­dag 30 maart onder­te­ke­nen de par­tij­en hier­voor het con­ve­nant ‘Alme­re Cen­trum op weg naar de Flo­ri­a­de en de Flo­ri­a­de op weg naar Alme­re Cen­trum’.
Tij­dens de bij­een­komst pre­sen­teert ook de win­naar van de Stu­dent Chal­len­ge zich aan de aan­we­zi­gen. De Stu­dent Chal­len­ge is een ini­ti­a­tief van de Urban Gree­ners en de Konink­lij­ke Neder­land­se Hei­de­maat­schap­pij. Het betrekt de jeugd bij de uit­wer­king van de Flo­ri­a­de en is een goed voor­beeld van hoe de Flo­ri­a­de nu al tot leven komt. Drie groe­pen excel­len­te stu­den­ten bedach­ten tij­dens de wed­strijd een plan voor het rea­li­se­ren van de stad van de toe­komst. De win­naar ont­ving op dins­dag 24 maart een geld­be­drag om het plan ook daad­wer­ke­lijk uit te kun­nen voe­ren.
 
Bron: Gemeen­te Alme­re