Nieu­we Richt­lijn Bomen Effect Ana­ly­se

Van­daag wordt de nieu­we richt­lijn Bomen Effect Ana­ly­se (BEA) gepre­sen­teerd in Apel­doorn. De Bomen Effect Ana­ly­se werd in 2003 door de Bomenstich­ting geïn­tro­du­ceerd als model­be­oor­de­ling. Het stelt pro­fes­si­o­nals in staat om – bij werk­zaam­he­den en acti­vi­tei­ten in de open­ba­re ruim­te – de effec­ten ervan op bomen in kaart te bren­gen. De model­be­oor­de­ling werd veel gebruikt.
De werk­wij­ze bij het ont­wer­pen en uit­voe­ren van pro­jec­ten in de bui­ten­ruim­te is ech­ter in de afge­lo­pen jaren ingrij­pend ver­an­derd. Reden voor opdracht­ge­vers en ‑nemers om de Bomenstich­ting te vra­gen de BEA te actu­a­li­se­ren. De Bomenstich­ting heeft in nau­we samen­wer­king met de CROW, aan dit ver­zoek vol­daan. Het resul­taat is ‘de Richt­lijn BEA’ die tij­dens de Boom­in­fo­dag op 16 mei in Apel­doorn wordt gepre­sen­teerd.
Bouw­ste­nen
De Richt­lijn BEA maakt een objec­tie­ve, trans­pa­ran­te afwe­ging moge­lijk. Op basis van 12 ‘bouw­ste­nen’ wordt vol­gens een vast patroon infor­ma­tie ver­za­meld. Op basis daar­van wordt bepaald wat de gevol­gen van de geplan­de acti­vi­tei­ten zijn voor bomen. Ook wordt vast­ge­steld wat er nodig is om bomen in goe­de con­di­tie te hou­den. Vast onder­deel is het benoe­men van alter­na­tie­ven waar­door behoud voor de toe­komst moge­lijk is en de kwa­li­teit van de boom kan ver­be­te­ren.
 Bestel­len
De gedruk­te ver­sie van de Richt­lijn BEA is te bestel­len bij de Bomenstich­ting. De prijs bedraagt tot 1 juni € 20, daar­na € 27,50. Van­af medio mei 2019 maakt de Richt­lijn BEA deel uit van de CROW-Ken­nis­mo­du­le Bomen.
BEA_infographic_DEF