Mil­aan legt een ver­ti­caal bos aan

Mil­aan heeft er bin­nen­kort een wel heel bij­zon­der land­mark bij. In de Ita­li­aan­se mode­stad ver­rij­zen bin­nen­kort twee ‘groe­ne’ torens, die door de archi­tect wer­den gedoopt tot een ver­ti­caal bos.

Het Bosco Ver­ti­ca­le, een ont­werp van Ste­fa­no Boe­ri, heeft als doel om van de beton­nen jun­gle Mil­aan, dat momen­teel een van de meest ver­vuil­de ste­den ter wereld is, weer een groe­ne jun­gle te maken. Omhuld met plan­ten hel­pen de hoge torens om het even­wicht van het micro­kli­maat te her­stel­len en stof­deel­tjes te fil­te­ren.

Lucht­ver­vui­ling
Elk appar­te­ment in de woon­to­rens krijgt een bal­kon beplant met bomen die rea­ge­ren op het weer. In de zomer zor­gen ze voor scha­duw en fil­te­ren de lucht­ver­vuil­ving, in de win­ter laten de kale bomen zon­licht door. De plan­ten zor­gen er ook voor dat het gebruik­te water gefil­terd wordt. Zon­ne­pa­ne­len zor­gen ervoor dat het gebouw zelf in zijn ener­gie kan voor­zien.

Meer plan­nen voor groe­ne stad
Boe­ri, gebo­ren en geto­gen in Mil­aan, heeft naast deze woon­to­rens nog meer plan­nen om van het steeds groei­en­de Mil­aan terug een groe­ne en leef­ba­re stad te maken. In Bio­Mi­la­no stelt hij onder meer voor om rond de stad een groe­ne gor­del aan te leg­gen waar terug die­ren kun­nen leven.

Bron:
Duurzaamgebouwd.nl

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.