Groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa in Rot­ter­dam

Aan de par­keer­ga­ra­ge West­blaak in Rot­ter­dam komt de groot­ste groe­ne gevel van Euro­pa. Langs de ver­schil­len­de zij­kan­ten en op de boven­ste par­keer­laag wordt in totaal 5000 m² groe­ne gevel aan­ge­legd.
De bouw start in mei 2010 en zal naar ver­wach­ting eind augus­tus wor­den afge­rond. De aan­leg is mede moge­lijk door een financiële bij­dra­ge van de gemeen­te Rot­ter­dam.

De gemeen­te Rot­ter­dam sti­mu­leert met een sub­si­die­re­ge­ling reeds de aan­leg van groe­ne daken. Die spe­len een belang­rij­ke rol bij de afvang van over­tol­lig regen­wa­ter bij extre­me regen­bui­en, zor­gen voor een lan­ge­re levens­duur van het dak en nemen fijn stof en CO2 op. Met een financiële bij­dra­ge voor de eer­ste groe­ne gevel zet Rot­ter­dam een nieu­we stap in het ver­der ver­duur­za­men van de stad.

Groe­ne gevels heb­ben vele voor­de­len
Wet­hou­der Bol­si­us (Haven, Financiën, Bui­ten­ruim­te en Orga­ni­sa­tie): “Groene gevels zor­gen voor een loka­le reduc­tie van fijn stof, stik­stof en omge­vings­la­waai. Daar­naast dra­gen ze bij aan een groe­ne en aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving. Dat zijn zeker bij een gro­te en cen­traal gele­gen par­keer­ga­ra­ge als de West­blaak gro­te voordelen.”

Bol­si­us geeft ver­der aan dat groe­ne gevels in de zomer ver­koe­lend  wer­ken — de stra­lings­warm­te is min­der — en bij de West­blaak gara­ge wordt het regen­wa­ter her­ge­bruikt.

De groe­ne gevel voor de par­keer­ga­ra­ge West­blaak is de eer­ste pilot die in uit­voe­ring gaat. In de toe­komst vol­gen  meer­de­re pilots zodat de effec­ten van groe­ne gevels in beeld kun­nen wor­den gebracht.

Win­ter­groe­ne klim­plan­ten
De par­keer­ga­ra­ge West­blaak wordt voor­zien van een korf­struc­tuur van een licht­ge­wicht meta­len gaas­con­struc­tie met win­ter­groe­ne klim­plan­ten (Hede­ra). Door de com­bi­na­tie van het groe­ne tak­ken­mo­tief van de con­struc­tie en de plan­ten ont­staat een extra archi­tec­to­ni­sche dimen­sie met een fris­se groe­ne uit­stra­ling. De plan­ten wor­den vol­au­to­ma­tisch gevoed met het regen­wa­ter dat is gefil­terd en opge­sla­gen in water­re­ser­voirs onder de par­keer­ga­ra­ge. Het Rot­ter­dam­se archi­tec­ten­bu­ro Küh­ne & Co heeft de groe­ne gevel van de par­keer­ga­ra­ge West­blaak ont­wor­pen. Küh­ne & Co is een Rot­ter­dams all­round archi­tec­ten­bu­reau met bre­de erva­ring op het gebied van bin­nen­ste­de­lij­ke ver­nieu­wing en inte­gra­le toe­pas­sing van duur­zaam­heid.

Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve
Het Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve (RCI) richt zich op 50% CO2-reduc­tie en 100% kli­maat­be­sten­dig­heid in 2025. Het RCI is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Rot­ter­dam, het Haven­be­drijf Rot­ter­dam NV, DCMR Mili­eu­dienst Rijn­mond en Del­ta­lin­qs, de koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van de Rot­ter­dam­se indu­strie.

Als daad­krach­ti­ge en inno­va­tie­ve kli­maat­stad neemt Rot­ter­dam haar ver­ant­woor­de­lijk­heid voor de toe­komst. Door zowel de oor­za­ken als de gevol­gen van de kli­maat­ver­an­de­ring aan te pak­ken, werkt Rot­ter­dam voort­va­rend aan het tota­le kli­maat­dos­sier en is door deze unie­ke aan­pak een inspi­re­rend voor­beeld voor ande­ren. De ambi­ties en resul­ta­ten op het gebied van kli­maat, ener­gie en water dra­gen bij aan een duur­za­me, aan­trek­ke­lij­ke en eco­no­misch ster­ke stad.

Meer infor­ma­tie over Rot­ter­dam Cli­ma­te Ini­ti­a­ti­ve »

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam