Een ver­ti­caal bos van 90 meter hoog?

Jaze­ker, dat is van­af 2022 te zien in Utrecht. In het sta­ti­ons­ge­bied wor­den twee torens van 70 en 90 meter hoog gebouwd. Een in het oog sprin­gend onder­deel van het ont­werp is het groen.
Maar liefst 360 bomen 9.640 strui­ken zul­len de bin­nen- en bui­ten­kant sie­ren. Een ver­ti­caal bos. Het groen kan 5,4 ton aan CO2 opne­men. Het biedt bewo­ners, maar ook vogels en insec­ten een groen, gezond en kli­maat­be­sten­dig onder­dak. Won­der­woods is een geza­men­lijk pro­ject van MVSA Archi­tects (Rober­to Mey­er) en Ste­fa­no Boe­ri Archi­tet­ti (Ste­fa­no Boe­ri), de archi­tect van het Bosco Ver­ti­ca­le in Mil­aan.
Ken­nis­ma­ken?
Wilt u nu al ken­nis­ma­ken met Won­der­woods, het eer­ste Neder­land­se voor­beeld van ‘een ver­ti­caal bos’? Dat kan op don­der­dag 27 sep­tem­ber om 15.00 uur in de col­le­ge­zaal van De Groe­ne Stad en NL Green­la­bel op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te in de Jaar­beurs in Utrecht.
Pre­sen­ta­tie
Het pro­ject wordt in woord en beeld gepre­sen­teerd door twee spre­kers.
Mat­thi­as Kooi­j­man         Archi­tect van MVSA Archi­tects
Timo Cents                         Land­schaps­ar­chi­tect van Arca­dis Land­schaps­ar­chi­tec­tuur & ste­den­bouw
Groe­ne ver­ste­de­lij­king
Wet­hou­der Vic­tor Ever­hardt is ver­ant­woor­de­lijk voor het Utrecht­se Sta­ti­ons­ge­bied. Hij is inge­no­men met het pro­ject: ‘Won­der­woods is een aan­winst voor de stad. Er komen twee unie­ke torens die de groe­ne, gezon­de en duur­za­me ver­ste­de­lij­king uit­stra­len die we in Utrecht zo graag wil­len en die de toon zet­ten voor het nieu­we Beurs­kwar­tier’.
Het Groe­ne Stad Plein
In Hal 2 van de Jaar­beurs vindt u het Groe­ne Stad Plein. Tij­dens de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te op 26 en 27 sep­tem­ber orga­ni­seert Stich­ting De Groe­ne Stad daar een aan­tal lezin­gen met als the­ma de ver­smel­ting van natuur en archi­tec­tuur.
Wij hopen u te mogen begroe­ten op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te! Inschrij­ven voor de Vak­beurs en de lezing kan gra­tis via https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/registreer