Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Biën­na­le Rot­ter­dam: focus op stad en natuur

Het ver­haal van de stad, van ste­den­bouw en archi­tec­tuur, is al lang niet meer het ver­haal van ste­nen en asfalt. Deze dagen vindt in Rot­ter­dam de twee­jaar­lijk­se mon­di­a­le mani­fes­ta­tie plaats van de archi­tec­tuur, de Inter­na­ti­o­na­le Archi­tec­tuur Biën­na­le Rot­ter­dam (IABR 2014). The­ma van IABR2014: Urban bij Natu­re. Nadruk ligt op de rol van de archi­tect bij het vorm­ge­ven van de rela­tie tus­sen mens en natuur. Dan kun­nen we den­ken aan ste­de­lij­ke tui­nen en par­ken, maar ook aan natuur­be­scher­ming en natuur­ont­wik­ke­ling.
Tij­dens IABR2014 pre­sen­teert het Rot­ter­dam­se Natuur­his­to­risch Muse­um een ten­toon­stel­ling over ste­de­lij­ke eco­lo­gie, waar­in de veer­kracht van de ste­de­lij­ke natuur in beeld wordt gebracht. In de Kunst­hal zijn in deze peri­o­de (tot en met 24 augus­tus 2014) maar liefst vijf aan IABR2014 gere­la­teer­de expo­si­ties te bezoe­ken, gefo­cust op het ver­band tus­sen stad en natuur.
Motto’s van de pre­sen­ta­ties in de Kunst­hal in het Muse­um­park aan de Rot­ter­dam­se West­zee­dijk zijn: De Aar­de een Tuin (Hal 1); Het Ver­ken­nen van de Onder­grond  (Hal 2); Stads­land­schap en Kli­maat­ver­an­de­ring (Hal 3); Het Ste­de­lijk Meta­bo­lis­me (Hal 4) en Stra­te­gie­ën voor het Stads­land­schap (Hal 5).
 
Voor meer infor­ma­tie:
www.iabr.nl