Arbor Con­sul­tan­cy onder­te­kent De Groe­ne Stad Char­ta

Arbor Con­sul­tan­cy, spe­ci­a­list in bomen en bodem heeft de Groe­ne Char­ta onder­te­kend. Daar­mee treedt Arbor Con­sul­tan­cy toe tot de voor­hoe­de van het Neder­land­se groe­ne bedrijfs­le­ven door zich te com­mit­te­ren aan ‘ver­groe­ning’. Samen met de Groe­ne Stad wil Arbor Con­sul­tan­cy bij­dra­gen aan het groe­ner en leef­baar­der maken van onze ste­den.
De steun van Arbor Con­sul­tan­cy bete­kent een ste­vi­ger fun­da­ment voor Stich­ting De Groe­ne Stad. Groen wordt steeds belang­rij­ker voor ‘de stad van de toe­komst’. Door­dat in onze ste­den steeds meer men­sen, gebou­wen en wonin­gen dicht bij elkaar komen, dreigt de ruim­te voor groen te wor­den inge­perkt. Maar wil­len we gezon­de, vita­le ste­den dan moe­ten we stil­staan bij het ver­be­te­ren van de lucht­kwa­li­teit, de effec­ten van hit­te­stress en de ber­ging van water. Groen speelt daar­in een natuur­lij­ke, kos­ten­ef­fec­tie­ve rol.
Met meer dan 30 jaar erva­ring heb­ben de con­su­len­ten van Arbor Con­sul­tan­cy veel ken­nis en erva­ring met groen in de open­ba­re ruim­te. Con­su­lent Arjan Zoon­t­jens vindt dat bomen de basis zijn voor een goe­de, gezon­de leef­om­ge­ving. Ook zijn col­le­ga Mar­tijn van der Spoel is ervan over­tuigd dat veel kli­maat­vraag­stuk­ken bin­nen het ste­de­lijk gebied op een prak­ti­sche manier kun­nen wor­den opge­lost met bomen en groen. Bij­zon­der is het pro­ject ‘Urban Forest’ waar­door de open­ba­re ruim­te in een stad wordt ver­rijkt met groen. Hier­bij gaan nut en ver­fraai­ing hand in hand.
Meer bomen in ste­de­lij­ke gebie­den is onder­deel van de ambi­ties van stich­ting ‘De Groe­ne Stad’. Daar­om kijkt de ‘De Groe­ne Stad’ uit naar de samen­wer­king met Arbor Con­sul­tan­cy.