Aan­leg van natuur­park met 7.000 zon­ne­pa­ne­len Gel­der­se Bron­ck­horst begon­nen

De aan­leg van een natuur­park dat met 7.000 zon­ne­pa­ne­len ook zon­ne­stroom gaat pro­du­ce­ren bij het dorp Hen­ge­lo in de Gel­der­se gemeen­te Bron­ck­horst is van start gegaan. Op 29 maart vindt de offi­ci­ë­le bouw­start plaatst van NL Solar­park De Kwe­ke­rij, maar er wordt inmid­dels al voor­be­rei­dend werk ver­richt.
Zo wordt de omhei­ning, die gaat bestaan uit een mei­doorn­haag met een hek­werk, van het zon­ne­park al aan­ge­legd. Daar­na komt de plaat­sing van de pane­len en het inzaai­en van het groen. Naar ver­wach­ting opent het pro­ject na de zomer.
Uniek 
Het pro­ject is uniek in zover­re dat het een natuur­park pro­beert te com­bi­ne­ren met een zon­ne­park. Zon­ne­pa­ne­len wor­den in een vij­ver geplaatst waar ruim­te is om te pick­nic­ken. Er zijn wan­del­pa­den en natuur­lij­ke speel­plek­ken tus­sen de zon­ne­pa­ne­len. Ook een klei­ne schaaps­kud­de moet z’n plek in het park gaan vin­den.
“Voor inwo­ners wordt het een bij­zon­de­re plek om te recre­ë­ren en ze kun­nen er hun duur­za­me zon­ne­stroom afne­men”, aldus wet­hou­der Jan Engels.
Eigen huis en tuin 
In het pro­ject wer­ken gemeen­te, NL Solar­park De Kwe­ke­rij BV, Sun­watt De Kwe­ke­rij BV en NL Green­la­bel, van Eigen Huis en Tuin-pre­sen­ta­tor Lode­wijk Hoeks­tra, samen. De gemeen­te stelt de grond beschik­baar en vangt hier­voor een pacht­ver­goe­ding.
NL Solar­park De Kwe­ke­rij is de ont­wik­ke­laar van het groen­park, Sun­watt De Kwe­ke­rij is de exploi­tant van het zon­ne-ener­gie­park en NL Green­la­bel zorgt voor de land­schap­pe­lij­ke inpas­sing.
Bron: groenecourant.nl