Leon Smet: Green City optil­len naar Euro­pees niveau

Leon Smet is secre­ta­ris bij bran­che­ver­e­ni­ging Anthos, een van de orga­ni­sa­ties die hun schou­ders heb­ben gezet onder The Green City. Wij spra­ken hem over de EU aan­vraag voor Euro­pean Green Cities, waar hij een ini­ti­a­tor  van is.
U heeft zich met Anthos ver­bon­den aan The Green City. Kunt u kort uit­leg­gen wat het doel is van dit plat­form?
‘The Green City pro­jec­ten rich­ten zich op het sti­mu­le­ren van de belang­stel­ling voor ‘groen’ bij over­he­den, orga­ni­sa­ties en bedrij­ven die pro­fes­si­o­neel bezig zijn met de plan­ning en ont­wik­ke­ling van het ste­de­lij­ke gebied. Over­all doel is een gro­te­re, meer door­dach­te inzet van groen om daar­door een gezon­de­re woon- en werk­om­ge­ving te cre­ë­ren.’
‘Weten­schap­pe­lij­ke bevin­din­gen, prak­tijk­er­va­rin­gen en inno­va­ties van­uit de hele wereld wor­den in kaart gebracht en vor­men de inhoud van de argu­men­ta­tie. Via ver­schil­len­de acti­vi­tei­ten op het ter­rein van voor­lich­ting en public rela­ti­ons wordt ‘het ver­haal van De Groe­ne Stad’ op een cre­a­tie­ve, over­tui­gen­de manier onder de aan­dacht gebracht van beslis­sers op ver­schil­len­de niveaus in poli­tiek, bestuur en bedrijfs­le­ven. Ook rich­ting scho­len, zie­ken- en ver­zor­gings­hui­zen, orga­ni­sa­ties van bedrij­ven enzo­voort wor­den de ide­a­len van de groe­ne stad actief gecom­mu­ni­ceerd.’
‘The Green City onder­scheidt daar­bij de vol­gen­de thema’s:

  1. Gezond­heid,
  2. Eco­no­mie,
  3. Kli­maat,
  4. Bio­di­ver­si­teit,
  5. Soci­a­le cohe­sie’.

Pro­gram­ma voor 3 jaar
 De ambi­tie is dit plat­form te laten uit­groei­en tot een actief  Euro­pees net­werk. Wel­ke stap­pen wor­den daar­voor onder­no­men?
‘Wij zijn op dit moment druk bezig met een EU sub­si­die aan­vraag voor een Euro­pees pro­gram­ma van drie jaar. Dit pro­gram­ma zal wor­den geï­ni­ti­eerd in 2017 en door­lo­pen tot 2020. Inmid­dels heb­ben acht Euro­pe­se lan­den deel­na­me toe­ge­zegd. Dit zijn Neder­land, Duits­land, Frank­rijk, Bul­ga­rije, Ver­e­nigd Konink­rijk, Span­je, Por­tu­gal en Den­e­mar­ken. Doel van deze aan­vraag is het cre­ë­ren van een actief net­werk van Euro­pe­se Green City programma’s en op een meer uni­for­me en gelijk­tij­di­ge wij­ze aan­dacht te vra­gen voor het belang van groen in Euro­pe­se ste­den.
‘De dead­line voor deze aan­vraag is 28 april. In het najaar zal dan wor­den beslist of de aan­vraag wordt toe­ge­we­zen. Bij groen licht zal het tra­ject in 2017 van start gaan’.
 Kunt u wat meer ver­tel­len over het pro­gram­ma­voor­stel dat u heeft neer­ge­legd bij de EU?
‘De aan­vra­ger van het pro­gram­ma is de Euro­pean Nur­sery Stock Asso­ci­a­ti­on (ENA).   Orga­ni­sa­ties die lid zijn van devan de ENA  berei­den  geza­men­lijk de aan­vraag voor. Het doel van het pro­gram­ma is dat alle nati­o­na­le Green City programma’s met elkaar ver­bon­den wor­den, om zo een meer cohe­ren­te struc­tuur te rea­li­se­ren. Hier­door kan op een opti­ma­le manier  ken­nis wor­den uit­ge­wis­seld,  waar­door  de bewust­wor­ding over het belang van groen zal toe­ne­men ’.
‘Het stre­ven van alle Euro­pean Nur­sery Stock Asso­ci­a­ti­on-leden, de ENA, die deel­ne­men aan dit voor­stel is om inter­na­ti­o­naal inten­sie­ver te gaan samen­wer­ken aan een ver­de­re ver­groe­ning van ste­den en infra­struc­tuur. De gemeen­schap­pe­lij­ke noe­mer daar­voor is het pro­gram­ma ‘Green Cities for Euro­pe’. Ver­ste­de­lij­king zal ertoe lei­den dat in 2050 70% van de wereld­be­vol­king in ste­de­lij­ke gebie­den woont. Bur­gers wil­len ech­ter niet in een ver­vuil­de, niet-groe­ne omge­ving wonen. Groen in de stad wordt dus steeds belang­rij­ker’.
‘Het pro­ject Green Cities for Euro­pe moet ervoor zor­gen dat pro­fes­si­o­nals — voor­al beslis­sers bij over­heid en bedrijfs­le­ven die keu­zen moe­ten maken op het ter­rein van omge­vings­be­heer — ster­ker door­dron­gen raken van de toe­ge­voeg­de waar­de van ‘groen’. Maar dit zal ook zijn door­wer­king heb­ben op ande­re sta­ke­hol­ders zoals ver­ze­ke­raars, de bouw­sec­tor, de gezond­heids­zorg en land­schaps­ar­chi­tec­ten.
‘Green Cities Euro­pe is in staat om met een rui­mer bud­get een sfeer, een kli­maat te schep­pen waar­bin­nen lan­de­lij­ke, regi­o­na­le en loka­le ini­ti­a­tie­ven beter tot hun recht zul­len komen. Boven­dien ont­staat een inter­na­ti­o­naal plat­form waar­bin­nen inhou­de­lij­ke, cre­a­tie­ve idee­ën en erva­rin­gen kun­nen wor­den uit­ge­wis­seld, waar­door een ver­rij­king van de con­tent in de ver­schil­len­de lan­den moge­lijk wordt gemaakt. Hier­door wordt syn­er­gie, een­heid in ver­schei­den­heid bereikt het­geen het krach­tig over het voet­licht bren­gen van de Green Cities filo­so­fie ten goe­de zal komen’.
‘Het Euro­pe­se groe­ne bedrijfs­le­ven laat  in het pro­ject Green Cities for Euro­pe zien dat het gelooft in het posi­tie­ve effect van onze pro­duc­ten en dien­sten op het wel­be­vin­den van mens en mili­eu, dat het gelooft in de samen­hang, zeker in onze sec­tor, tus­sen gezond­heid en wel­vaart. Tege­lijk onder­ken­nen wij natuur­lijk dat de ver­groe­ning van ste­den bij­draagt aan hoge­re omzet­ten voor het groe­ne bedrijfs­le­ven’.
Samen­wer­king ver­ster­ken
Wat wordt de rol voor het plat­form The Green City bij dit voor­stel?
‘Deze aan­vraag heeft als doel het samen­wer­kings­ver­band tus­sen deze deel­ne­men­de lan­den te ver­ster­ken en geza­men­lijk het belang van groen uit te dra­gen. The Green City als plat­form is de scha­kel tus­sen alle lan­den die hier­aan deel­ne­men. Hier­door cre­ëer je een Euro­pees net­werk van groen­voor­zie­ners. Best prac­ti­ces, onder­zoek en ove­ri­ge infor­ma­tie kun­nen op deze manier een­vou­dig gedeeld en ver­spreid wor­den. Er komt bij­voor­beeld een geza­men­lij­ke agen­da met symposia,waarmee we  inzich­te­lijk­heid wil­len cre­ë­ren in lan­denac­ti­vi­tei­ten.  Daar­naast zal op het plat­form een actie­ve link wor­den gelegd met ‘De Groe­ne Agen­da’ . De Groe­ne Agen­da is een pro­gram­ma, geï­ni­ti­eerd door iVer­de en Flo­ra­Hol­land, waar­in ken­nis­in­stel­lin­gen samen met onder­ne­mers inno­va­tie­ve groen­con­cep­ten ont­wik­ke­len en tes­ten.
 Op wel­ke manier wordt dit pro­gram­ma gefi­nan­cierd?
‘Ieder land zal hier­voor een eigen pro­gram­ma ont­wik­ke­len. Er zul­len sym­po­sia, fol­ders, web­si­tes, soci­al media en der­ge­lij­ke wor­den ont­wik­keld en geor­ga­ni­seerd om zo de bewust­wor­ding en aan­dacht voor groen te ver­gro­ten in Euro­pa. Brus­sel zal qua finan­cie­ring 80% van de tota­le kos­ten sub­si­di­ë­ren, omdat het hier een Mul­ti­lan­den­pro­gram­ma betreft.
Wat zal de rol van Neder­land zijn bin­nen het Euro­pean Green Cities pro­gram­ma?
‘Neder­land biedt met The Green City een belang­rijk deel van de infra­struc­tuur voor een Euro­pees plat­form.  Resul­ta­ten van rele­vant weten­schap­pe­lijk onder­zoek zul­len op een meer struc­tu­re­le manier wor­den geru­bri­ceerd en ont­slo­ten. Er wor­den jaar­lijks sym­po­sia geor­ga­ni­seerd waar het bedrijfs­le­ven, weten­schap en ver­te­gen­woor­di­gers van (loka­le) over­he­den voor wor­den uit­ge­no­digd’.