Boom­feest­dag 2017 in Maas­tricht: een lin­de voor elke EU-lid­staat

Op 22 maart 2017 is het 60 jaar gele­den dat in Apel­doorn de eer­ste Boom­feest­dag werd gehou­den, op ini­ti­a­tief van Staats­bos­be­heer. Motief voor de cam­pag­ne, erop gericht om de jeugd te door­drin­gen van het belang van bomen in de woon­om­ge­ving, was de toe­ge­no­men zorg over de ont­bos­sing, de ver­ste­ning in de wereld – ook in Neder­land.
Bij die eer­ste Boom­feest­dag, in 1957 in Apel­doorn, waren 1600 school­kin­de­ren betrok­ken. Nu, 60 jaar later, nemen jaar­lijks 115.000 kin­de­ren deel aan de Boom­feest­dag, waar­bij gemid­deld 200.000 bomen wor­den geplant. In totaal zijn er nu, sinds 1957, door school­kin­de­ren 10 mil­joen bomen geplant.
Dit jaar heeft Maas­tricht de eer ‘hoofd­stad’ te mogen zijn van de lan­de­lij­ke Boom­feest­dag. The­ma van de Maas­tricht­se Boom­feest­dag: Bomen Ver­bin­den, waar­mee de Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag een ver­band legt met het Ver­drag van Maas­tricht van 1992. Door de onder­te­ke­ning van dat Ver­drag richt­ten de lan­den van de Euro­pe­se Gemeen­schap in 1992 de Euro­pe­se Unie op, de EU.
De ambas­sa­deurs van de (nu) 28 EU lan­den zijn alle uit­ge­no­digd om op 22 maart naar Maas­tricht te komen. Zij zul­len, samen met Maas­tricht­se school­kin­de­ren, 28 lin­des plan­ten op het Euro­pap­lein, waar de A2 Maas­tricht bin­nen­komt. Een lin­de voor elke EU-lid­staat, in het kader van het pro­ject ‘Euro­pe Calling’.