Nieuw onder­zoek toont vele voor­de­len van ste­de­lijk groen

In samen­wer­king met de Uni­ted Bank of Car­bon, en de Sustai­na­ble Cities Group aan de uni­ver­si­teit van Leeds, heb­ben onder­zoe­kers van LEAF sci­en­ce een rap­port opge­steld waar­bij zij ingaan op de laat­ste onder­zoe­ken die de voor­de­len van ste­de­lijk groen belich­ten. 
In 2014 leef­de 54% van wereld­po­pu­la­tie in dor­pen en ste­den en er wordt ver­wacht dat dit zal toe­ne­men tot 70% rond het mid­den van deze eeuw. Twee der­de van de ste­de­lij­ke gebie­den moe­ten dus nog inge­richt wor­den en de onder­zoe­kers van LEAF wil­len die kans grij­pen om duur­za­me, groe­ne en gezon­de ste­den te cre­ë­ren.
Uit dit onder­zoek komt uit­ge­breid naar voren dat ste­de­lijk groen zoals tui­nen, par­ken en bos­sen een ver­schei­den­heid  aan voor­de­len kan bie­den voor de men­sen die in deze ste­den leven. Ver­der zijn dit soort plek­ken van essen­ti­eel belang voor de die­ren die gebruik maken van al dit groen. Door het ver­be­te­ren van de licha­me­lij­ke con­di­tie en het ver­min­de­ren van depres­sie, kan de aan­we­zig­heid van groen ervoor zor­gen dat de gezond­heid van men­sen die in een stad wer­ken en wonen wordt ver­be­terd. Groe­ne ruim­tes zor­gen er ver­der voor dat de lucht­kwa­li­teit toe­neemt en heb­ben een beper­kend effect op hit­te­gol­ven. Een ander belang­rijk voor­deel is dat ste­de­lij­ke groen kool­stof opslaat waar­door het een belang­rijk mid­del is tegen kli­maats­ver­an­de­ring. Ten slot­te zorgt het ervoor dat er min­der over­stro­min­gen voor­ko­men door­dat regen­wa­ter wordt opge­no­men. 
Het hele onder­zoek waar dit ver­der wordt uit­ge­legd is hier te lezen.