Mooi pro­gram­ma voor de drie Futu­re Green City dagen vol­gen­de week!

De eer­ste edi­tie van Futu­re Green City start op dins­dag 24 novem­ber in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch. Het drie­daag­se event, geor­ga­ni­seerd door Stads­werk en bran­che­ver­e­ni­ging VHG, staat vol­le­dig in het teken van een goe­de en duur­za­me stads­in­rich­ting.
Futu­re Green City heeft een uit­ge­breid pro­gram­ma van voor­drach­ten om ken­nis te delen, net­werk­bij­een­kom­sten en speed­da­tes maar ook inspi­re­ren­de expo­si­ties zoals de Expo­si­tie ’Volks­tui­nen als Groe­ne Motor’. Op het vake­vent tonen ruim 100 pro­du­cen­ten hun novi­tei­ten voor een stad met toe­komst. Toe­gang is gra­tis na regi­stra­tie via www.futuregreencity.nl.
The­ma dagen en top­spre­kers
Futu­re Green City geeft met dagthema’s en toon­aan­ge­ven­de spre­kers elke dag een ander accent aan het eve­ne­ment. De eer­ste beurs­dag is groen getint. Niek Roozen, inter­na­ti­o­naal bekend land­schaps­ar­chi­tect zal spre­ken over de waar­de van groen in ste­den. Hij past zijn ‘Groe­ne Stad visie’ toe in zijn ont­wer­pen voor groen­pro­jec­ten in alle delen van de wereld zoals in Chi­na.
Op woens­dag ligt de nadruk op inno­va­tie in de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling. Kun­ste­naar en inno­va­tor Daan Roo­se­gaar­de houdt een pre­sen­ta­tie over zijn visie op de duur­za­me leef­om­ge­ving.
Don­der­dag staat water in de stad cen­traal. Delta­com­mis­sa­ris Wim Kuij­ken spreekt deze dag over ‘leven met water’. Meer aan­dacht voor een kli­maat­be­sten­di­ge en water-robuus­te inrich­ting van Neder­land.
Naast deze key­no­te- spre­kers zijn er tij­dens dit vake­vent tal van ande­re pre­sen­ta­ties over uit­een­lo­pen­de onder­wer­pen.
Totaal­aan­bod
Het vake­vent laat een totaal­aan­bod zien van expo­san­ten op gebied van inno­va­tie, groen en duur­zaam­heid. Van soli­tai­re bomen tot nieu­we beplan­tings­con­cep­ten. Van groe­ne geluids­scher­men tot ener­gie­op­wek­ken­de wegen. Van her­ge­bruik regen­wa­ter tot afval­in­za­me­ling en recy­cling. En van dak- en gevel­be­groei­ing tot ener­gie­neu­tra­le gebou­wen.
Expo­si­ties
Op Futu­re Green City is tevens de ten­toon­stel­ling ‘Volks­tui­nen als groe­ne motor’ te bezoe­ken. Deze expo­si­tie toont de bij­dra­ge van volks­tuin­par­ken aan de leef­baar­heid van ste­den. De vier subthema’s zijn natuur, oogst, mede­ge­bruik en ont­moe­ting. Ande­re expo­si­ties gaan over ‘Inno­va­tie’ en ‘Stads­pro­jec­ten’.
Prak­tisch
Futu­re Green City 2015 is van dins­dag 24 tot en met don­der­dag 26 novem­ber geo­pend van 10.00–17.00 uur in de Bra­ban­t­hal­len ’s‑Hertogenbosch, Die­ze­ka­de 2 in Den Bosch. Toe­gang is gra­tis na voor­re­gi­stra­tie via www.futuregreencity.nl. Toe­gangs­prijs aan kas­sa bedraagt € 25,- per dag.
Kijk voor actu­e­le infor­ma­tie, pro­gram­ma upda­tes en een over­zicht van spre­kers en expo­san­ten op www.futuregreencity.nl