Kij­ken naar natuurfoto’s geeft rust

Dat ‘groen in de stad’ bij­draagt aan een gezon­de leef­om­ge­ving, dat wis­ten we al. De effec­ten van gezon­de lucht, het rust­ge­ven­de karak­ter van een park, een plant­soen of des­noods een enke­le boom in een druk­ke ste­de­lij­ke omge­ving, zijn bekend. Maar ook de aan­blik van ‘groen’, in de vorm van een foto aan de muur of de ver­to­ning van een natuur­film in de wacht­ka­mer van de arts of psy­cho­loog, kan heil­za­me effec­ten heb­ben.
‘Beter door beeld’, een orga­ni­sa­tie ten behoe­ve van (bij­voor­beeld) wacht­ka­mers van art­sen ‘natuur­lij­ke’ beeld­in­stal­la­ties levert, brengt in de prak­tijk, dat beel­den van de natuur dezelf­de posi­tie­ve uit­wer­king heb­ben op stem­ming en emo­ties als echt in de natuur zijn. Hoe dat kan? Het blijkt dat onze her­se­nen patro­nen opmer­ken die in de natuur voor­ko­men zon­der dat je er moei­te voor hoeft te doen. Hier­door werkt het kij­ken naar natuur kal­me­rend. Dat effect treedt al op na enke­le minu­ten kij­ken naar natuur­beel­den.
Meer infor­ma­tie?