Groe­ne omge­ving helpt demen­tie pati­ën­ten

Groe­ne, goed onder­hou­den tui­nen zijn goed voor onze leef­om­ge­ving en voor onze gezond­heid. Die con­sta­te­ring is anno 2015 geen nieuws meer. Maar dat een groe­ne omge­ving ook bui­ten­ge­woon helpt bij de ver­ple­ging van demen­tie pati­ën­ten is een nieu­we ont­dek­king, die naar voren komt uit een nieu­we stu­die van de medi­sche facul­teit van de Uni­ver­si­teit van Exe­ter in Groot-Brit­tan­nië. Weten­schap­pers van die uni­ver­si­teit onder­zoch­ten 17 stu­dies naar het effect van een groe­ne omge­ving in ver­pleeg­hui­zen. Daar­uit bleek een ver­band tus­sen het ‘groen’ en een min­de­re mate van onrust en opge­won­den­heid bij de demen­te pati­ën­ten. In de groe­ne gebie­den kun­nen de pati­ën­ten tui­nie­ren, wan­de­len en in een rus­ti­ge omge­ving zit­ten – alle­maal moge­lijk­he­den waar­door een mens, ook een demen­tia pati­ënt, kal­meert.
Nader onder­zoek is nodig, aldus de Brit­se weten­schap­pers, naar rede­nen waar­om de groe­ne omge­ving niet vaker wordt inge­zet bij de ver­ple­ging van demen­tie pati­ën­ten. Daar­bij denkt men bij­voor­beeld aan gebrek aan per­so­neel. Maar dui­de­lijk is in elk geval dat vari­a­tie in de aan­leg van de tuin nodig zijn om tege­moet te kun­nen komen aan de ver­schil­len­de manie­ren waar­op pati­ën­ten met hun groe­ne omge­ving kun­nen en wil­len omgaan.