Groen spe­len in de natuur­speel­tuin in Voor­scho­ten

Groen spe­len is gezond. In Voor­scho­ten wordt momen­teel hard gewerkt aan de rea­li­sa­tie van een natuur­speel­tuin waar­bij zelf een kin­der­pa­nel inbreng heeft. Wij waren bij de pre­sen­ta­tie van het ont­werp en kwa­men tot de con­clu­sie dat van peu­ter­plek met mod­der­keu­ken tot eiland met moe­ras­pad – in de Natuur­speel­tuin zal ieder kind de juis­te speelom­ge­ving vin­den. Ook aan kin­de­ren met een beper­king is gedacht bij het uit­wer­ken van het gepre­sen­teer­de ont­werp. Het groot­ste gedeel­te van de speel­tuin zal toe­gan­ke­lijk zijn voor ieder­een, ook voor kin­de­ren in een rol­stoel.
Op maan­dag 13 febru­a­ri 2017 pre­sen­teer­de land­schaps­ar­chi­tec­te Fan­ni Tes­sel­hof van ont­werp­bu­reau Groe­ne Spil tij­dens een goed bezoch­te vrij­wil­li­gers­bij­een­komst een schit­te­rend ont­werp voor de natuur­speel­tuin, die de vol­gen­de speel­mo­ge­lijk­he­den zal bie­den:
– Een peu­ter­plek waar de aller­klein­sten voor­al zin­tui­ge­lij­ke erva­rin­gen kun­nen op  doen in de mod­der­keu­ken, bij de aard­bei­en­bak  en met een water­pomp.
– Een speel­bos met veel los mate­ri­aal om zelf een hut of schuil­kuil te bou­wen, te klim­men en slin­ge­ren in de bomen en je heel goed te ver­stop­pen.
– Een strand­wal met hoog­te­ver­schil­len, een tien meter lan­ge tun­nel en een natuur­lij­ke water­loop.
– Het favo­rie­te onder­deel van de leden van ons kin­der­pa­nel: een eiland met ver­schil­len­de over­steek­mo­ge­lijk­he­den, een dwaal­bos en natuur­vrien­de­lij­ke oeverbeplanting/moerasgebied.
– En ten slot­te een boom­gaard waar kin­de­ren zelf fruit kun­nen pluk­ken en dit ont­span­nen op kun­nen eten in een hang­mat.
Alle vijf speel­we­rel­den zul­len gro­ten­deels rol­stoel­toe­gan­ke­lijk wor­den gemaakt door de aan­leg van (half)verharde paden. De Natuur­speel­tuin Voor­scho­ten werkt hier­voor nauw samen met stich­ting Nad­ja, spe­ci­a­list in het ont­wik­ke­len van vrije­tijds­mo­ge­lijk­he­den voor kin­de­ren met een beper­king. (www.stichtingnadja.nl)
Na de pre­sen­ta­tie van het ont­werp gin­gen alle werk­groe­pen met­een aan de slag om de plan­nen ver­der uit te wer­ken. De komen­de maand zal een geschik­te par­tij wor­den gezocht om de speel­tuin aan te leg­gen. Wij hopen in april te kun­nen star­ten met de aan­leg. Er zul­len klus­da­gen wor­den geor­ga­ni­seerd voor vrij­wil­li­gers die wil­len hel­pen met de aan­leg.
Voor­af­gaand aan de vrij­wil­li­gers­bij­een­komst is het kin­der­pa­nel van de natuur­speel­tuin voor de der­de keer bij­een geko­men. Het kin­der­pa­nel was erg blij met het gepre­sen­teer­de ont­werp, het klimei­land is nu al favo­riet. Ook heeft het kin­der­pa­nel nage­dacht over het orga­ni­se­ren van acti­vi­tei­ten waar­mee we nog meer geld kun­nen opha­len voor de aan­leg van de speel­tuin.
Voor meer infor­ma­tie zie: http://natuurspeeltuinvoorschoten.nl/