Groen als medi­cijn

Over het ver­band tus­sen een groe­ne omge­ving en een gezond leven is al veel geschre­ven, ook in het kader van de Groe­ne Stad. Een betrek­ke­lijk nieu­we bron van ken­nis en acti­vi­teit op dit gebied is de web­si­te ‘Het Groe­ne Medi­cijn’, een ini­ti­a­tief van Augie Vis­sers. Zij besteedt onder meer aan­dacht aan zorg­in­stel­lin­gen die bewust ‘de helen­de wer­king van de natuur inzet­ten’ als mid­del ten behoe­ve van reva­li­da­tie, gehan­di­cap­ten­zorg en gees­te­lij­ke gezond­heids­zorg.
Steeds meer zorg­pro­fes­si­o­nals zet­ten de natuur­lij­ke omge­ving in als ‘behan­del­ka­mer’ of ‘fit­ness­ruim­te’, lezen we op de web­si­te van het Groe­ne Medi­cijn. Voor­beel­den die kun­nen die­nen als inspi­ra­tie zijn hier te vin­den.