Bui­ten­men­sen blij­ven te veel bin­nen

De mees­te Neder­lan­ders wil­len graag meer bui­ten zijn omdat het gezond is of om er tot rust te komen. Iets meer dan de helft noemt zich­zelf een bui­ten­mens. Maar in de win­ter­maan­den blij­ven veel men­sen toch bin­nen.
Maar liefst 67% van de Neder­lan­ders wil graag meer bui­ten zijn. En 92% van de Neder­lan­ders denkt dat het gezond is om bui­ten te zijn. Toch doen veel Neder­lan­ders dat niet. Ze blij­ven veel bin­nen, voor­al in de win­ter. 70% blijft in de win­ter­maan­den wel eens de hele dag bin­nen, ter­wijl bij­na nie­mand dat een fijn idee vindt. Dat blijkt uit een onder­zoek dat Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit en Staats­bos­be­heer met Bever uit­voer­den onder 1069 Neder­lan­ders van 18 jaar en ouder. De onder­zoe­kers wil­den weten hoe men­sen den­ken over naar bui­ten gaan. Hoe vaak gaan ze naar bui­ten in de win­ter­maan­den? En wel­ke belem­me­ring erva­ren ze?
Bui­ten­mens
Er zijn bui­ten­men­sen en bin­nen­men­sen. Bui­ten­men­sen wor­den geas­so­ci­eerd met vrije­tijds­be­ste­din­gen als wan­de­len, fiet­sen en kam­pe­ren. Bin­nen­men­sen wor­den geas­so­ci­eerd met bin­nen­ac­ti­vi­tei­ten zoals lezen, tv kij­ken, gamen, koken en knut­se­len, maar ook met bank(hangen), saai, lui, sla­pen, zit­ten en pas­sief zijn. Er zijn net iets meer bui­ten­men­sen dan bin­nen­men­sen. Het rap­port ‘Zijn Neder­lan­ders bui­ten­men­sen?’ meldt dat iets meer dan de helft van de Neder­lan­ders (51%) zich­zelf een bui­ten­mens noemt. Men­sen ouder dan 45 jaar noe­men zich­zelf iets vaker een bui­ten­mens. Die komen inder­daad ook meer bui­ten.
Men­sen komen bui­ten om er te bewe­gen, om te genie­ten van de natuur of tot rust te komen, want daar is fris­se lucht. Het is ook bewe­zen dat bui­ten zijn is goed voor de gezond­heid van­we­ge bloot­stel­ling aan dag­licht. Wan­de­len, fiet­sen en tui­nie­ren zijn de meest genoem­de acti­vi­tei­ten die men­sen bui­ten onder­ne­men.
Win­ter­maan­den
In de win­ter­maan­den komen men­sen niet veel bui­ten. Ruim de helft geeft aan in de win­ter­maand 89% van de tijd of meer bin­nen te zijn. Een kwart van de Neder­lan­ders is in de win­ter min­stens 1 keer per week de hele dag bin­nen. Onge­veer de helft was afge­lo­pen win­ter lie­ver meer bui­ten geweest. Toch deden ze dat niet omdat het weer te slecht is of omdat ze geen tijd had­den. ‘Te lui’, ‘Geen idee over wat te doen bui­ten’, ‘Geen gezel­schap’ en ‘Gezond­heid’ zijn ande­re veel­ge­noem­de rede­nen waar­om Neder­lan­ders min­der bui­ten komen dan ze zou­den wil­len. Maar men­sen met een hond komen wel vaker bui­ten. Slechts 25% van de men­sen zon­der hond gaat elke dag naar bui­ten, tegen­over 50% van de men­sen met een hond in de huis­hou­ding.
Ook kin­de­ren zou­den meer bui­ten moe­ten komen, vindt onge­veer drie kwart van de Neder­lan­ders. Iets meer dan de helft vindt het daar­om een goed idee dat scho­len een deel van hun les­sen bui­ten laten plaats­vin­den. Het pro­ject Gezon­de School­plei­nen orga­ni­seer­de mede hier­om op 12 april 2016 de eer­ste bui­ten­les­dag.
Bron: groenkennisnet.nl