Aan­dacht voor groe­ne school­plei­nen bin­nen ‘Alles is Gezond­heid’

Natuur kan een belang­rij­ke rol spe­len in de oplos­sin­gen van heden­daag­se pro­ble­men, zoals het feit dat steeds meer men­sen in een ste­de­lij­ke omge­ving wonen en steeds meer kin­de­ren over­ge­wicht of gedrags­pro­ble­men hebben.Branchevereniging VHG, voor onder­ne­mers in het groen, heeft zich daar­om ver­bon­den aan het Nati­o­naal Pro­gram­ma Pre­ven­tie ‘Alles is Gezond­heid’. VHG-direc­teur Egbert Roozen onder­te­ken­de hier­voor op dins­dag 13 janu­a­ri de pled­ge waar­mee VHG de doel­stel­lin­gen van het pro­gram­ma onder­schrijft en con­cre­te acti­vi­tei­ten aan­kon­digt. 
Met de deel­na­me aan ‘Alles is Gezond­heid’ erkent VHG dat de bran­che een belang­rij­ke rol speelt in de ver­be­te­ring van de gezond­heid van men­sen. De posi­tie­ve effec­ten van groen op het wel­zijn en de gezond­heid van men­sen zijn inmid­dels in diver­se onder­zoe­ken aan­ge­toond.

Hand­lei­ding voor hove­niers

VHG zal zich in dit kader rich­ten op het rea­li­se­ren van meer groe­ne en dus gezon­de school­plei­nen. Zo neemt de ver­e­ni­ging het ini­ti­a­tief om een prak­ti­sche hand­lei­ding te ont­wik­ke­len waar­mee hove­niers onder­steund wor­den in hun bij­dra­ge aan groe­ne school­plei­nen en de inter­ac­tie met de kin­de­ren over het groen. De hand­lei­ding wordt ont­wik­keld op basis van weten­schap­pe­lij­ke infor­ma­tie. Hier­bij wordt samen­ge­werkt met orga­ni­sa­ties die zich ook op groen en groen-/na­tuur­edu­ca­tie aan kin­de­ren rich­ten. “Net als met het con­cept de Leven­de Tuin pro­be­ren we hier­mee de natuur dich­ter bij de gebrui­ker te bren­gen, in dit geval dus kin­de­ren”, aldus Roozen.

Weten­schap­pe­lijk onder­zoek

De weten­schap­pe­lij­ke infor­ma­tie voor de hand­lei­ding Groe­ne School­plei­nen is onder ande­re afkom­stig uit het meest recen­te onder­zoek van Jolan­da Maas (seni­or onder­zoe­ker VUMC) Rian­ne Mul­ler (VU) en Dieuw­ke Hovin­ga (hoge­school Lei­den). Maas pre­sen­teer­de tij­dens de bij­een­komst de resul­ta­ten van een onder­zoek naar de suc­ces- en faalfac­to­ren bij het ont­werp van groe­ne school­plei­nen. Het onder­zoeks­team inter­view­de hier­voor leer­krach­ten en direc­ties van 27 basis­scho­len en hove­niers en ont­wer­pers. Aan 274 leer­lin­gen is boven­dien gevraagd wat ze fij­ne en min­der fij­ne plek­ken vin­den op het groe­ne school­plein. Uit deze gesprek­ken en een expert­mee­ting gene­reer­den de onder­zoe­kers een uit­ge­breid over­zicht van fac­to­ren die het suc­ces van een groen school­plein in ster­ke mate bepa­len. “Dat zijn niet alleen tech­ni­sche aspec­ten zoals onder­houd en het voor­ko­men van speele­ro­sie, maar ook pro­ces­ma­ti­ge zaken zoals het cre­ë­ren van draag­vlak en het orga­ni­se­ren van par­ti­ci­pa­tie door kin­de­ren en ouders.” Het onder­zoek lever­de ook inzich­ten op in de beno­dig­de inno­va­ties in de groen­sec­tor en de com­pe­ten­ties van hove­niers als het gaat om de aan­leg van groe­ne school­plei­nen. “Het is aan te beve­len om na te gaan in hoe­ver­re deze com­pe­ten­ties nu in de groen­op­lei­din­gen zijn opge­no­men. Wel­licht is er een spe­ci­aal oplei­dings­pro­gram­ma denk­baar voor hove­niers op dit gebied”, aldus Jolan­da Maas.

Foto: VHG-direc­teur Egbert Roozen onder­te­kent de pled­ge ‘Alles is Gezond­heid’. Rechts onder­zoe­ker Jolan­da Maas. (foto Jan Dij­stel­bloem)