24 novem­ber bij­een­komst over natuur­lijk spe­len in het groen

Dr. Jolan­da Maas van de Vrije Uni­ver­si­teit Amster­dam en Dio­ny­si­os Sof­ro­nas van Aar­doom Hove­niers zul­len dins­dag­mid­dag van 14.30 tot 15.30 in het stadsa­te­lier tij­dens de Futu­re Green City in Den Bosch een boei­en­de lezing geven over groe­ne school­plei­nen en natuur­lijk spe­len in het groen.
Dio­ny­si­os Sof­ro­nas zal aan de hand van het onlangs aan­ge­leg­de Rey­er­park in Rid­der­kerk ons mee­ne­men in de wereld van natuur­lijk spe­len in het groen. Natuur­lijk spe­len is een vorm van spe­len met en in een natuur­lij­ke omge­ving, waar­bij kin­de­ren gebruik kun­nen maken van natuur­lijk mate­ri­a­len, die uit­da­gen tot eigen spel. Spe­len in een natuur­speel­tuin bete­kent spe­len in een groe­ne omge­ving met mate­ri­a­len uit de natuur met daar­bij veel moge­lijk­he­den om zelf din­gen te ver­an­de­ren aan de omge­ving met los­se mate­ri­a­len. Dit kun­nen bij­voor­beeld tak­ken, ste­nen, mod­der of den­nen­ap­pels zijn. Bij het ‘natuur­lijk spe­len’ staat het spe­len­der­wijs leren, ont­dek­ken en ont­moe­ten cen­traal.
Dr. Jolan­da Maas heeft onder­zoek gedaan naar het effect van groe­ne school­plei­nen. Een school­plein kan veel meer zijn dan een pau­ze­plaats of een over­blijf­plek. Het kan een groen school­plein wor­den. Als een soort bui­ten­lo­kaal met dier­tjes, plan­ten en bomen. In de afge­lo­pen jaren heeft de ont­wik­ke­ling van groe­ne school­plei­nen een gro­te vlucht geno­men. Deze ont­wik­ke­ling wordt onder ande­re gevoed door een groei­end besef van het belang van natuur­rij­ke speel- en leer­om­ge­vin­gen voor een gezon­de ont­wik­ke­ling van kin­de­ren.
U bent van har­te wel­kom op deze lezing. Inschrij­ven kan via:
https://registration.n200.com/survey/14i8dee5i38jh?actioncode=FGC10011670