Zuid-Hol­land inves­teert € 100 mil­joen extra in recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den

Het kabi­net wil fors bezui­ni­gen op aan­koop, inrich­ting en beheer van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. Juist in Zuid-Hol­land is er een tekort aan recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den, die essen­ti­eel zijn voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving en een aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven. Het col­le­ge inves­teert daar­om de komen­de jaren 100 mil­joen euro extra in recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke omge­ving.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer infor­ma­tie:

Bron:
Pro­vin­cie Zuid-Hol­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.