Zes­de­lig cur­sus ‘Leren van Alme­re’ start van­daag

Van­af 18 janu­a­ri orga­ni­seert Plus­bi­bli­o­theek Fle­vo­land, in samen­wer­king met het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te (INTI), weer de zes­de­li­ge cur­sus ‘Leren van Alme­re’. Alme­re komt, net als veel ande­re ste­den, tot stand door een com­bi­na­tie van bewus­te keu­zes en toe­val­lig­he­den. De ont­wik­ke­ling van de stad is dan ook veel min­der over­zich­te­lijk dan voor­af gemaak­te plan­nen en uit­ge­stip­pel­de pro­ces­sen doen ver­moe­den.

De ken­mer­ken­de snel­le groei en ont­wik­ke­lin­gen van de stad zor­gen boven­dien voor extra ondui­de­lijk­heid. Deze cur­sus biedt de bewo­ners van de stad, maar ook ande­re geïnteresseerden, de gele­gen­heid deze bij­zon­de­re stad en alle ont­wik­ke­lin­gen erom heen beter te leren ken­nen en te begrij­pen. Aan de hand van een aan­tal belang­rij­ke thema’s wordt Alme­re daar­toe op een over­zich­te­lij­ke wij­ze ont­leed en gepre­sen­teerd.

 

 

 

Thema’s
Elke cur­s­us­avond pre­sen­teert een des­kun­di­ge die nauw betrok­ken is (geweest) bij de ont­wik­ke­ling van Alme­re een the­ma.

  1. Alme­re in per­spec­tief: over de ont­staans­ge­schie­de­nis van Alme­re
  2. Sleu­te­len aan een nieu­we stad: over nieu­we ideeën, inzich­ten én bur­ger­ini­ti­a­tie­ven in een nieu­we stad
  3. Men­sen maken de stad: over de betrok­ken­heid van zowel bur­gers als over­heid bij de ver­de­re ont­wik­ke­ling van de stad.
  4. Eco­no­mi­sche per­spec­tie­ven: over de eco­no­mi­sche kwa­li­tei­ten en ont­wik­ke­lin­gen in Alme­re en de omge­ving
  5. De vorm­ge­ving van Alme­re: over de bij­zon­de­re en opmer­ke­lij­ke uiter­lij­ke kwa­li­teit van Alme­re
  6. Land­schap­stad: over de trans­for­ma­tie van groe­ne stad naar duur­za­me stad.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Gemeen­te Alme­re