Woon­be­le­ving nieuw­bouw­wij­ken

In dit onder­zoeks­rap­port wordt de rol van het open­baar groen in de woon­om­ge­ving bin­nen nieuw­bouw­wij­ken behan­deld. Na lite­ra­tuur­ver­ken­ning en gesprek­kin­gen met des­kun­di­gen zijn enke­le inter­views gehou­den met bewo­ners van nieuw­bouw­wij­ken alvo­rens in de Rand­stad een enquê­te in vier gese­lec­teer­de nieuw­bouw­wij­ken met ver­schil­len­de groen­gra­da­ties te hou­den, om op deze manier het ver­schil in tevre­den­heid per wijk vast te leg­gen. De uit­kom­sten van dit onder­zoek zijn van belang voor onder meer gemeen­ten, pro­ject­ont­wik­ke­laars, groen­voor­zie­ners en bewo­ners.
Gemid­deld 32% van de onder­vraag­den blijkt bereid om bij aan­schaf van de woning meer voor de woning (en dus het open­baar groen) te beta­len als ze tevo­ren de situ­a­tie van het open­baar groen op dat moment zou­den ken­nen. 72 % plaatst uit zeven voor­zie­nin­gen open­baar groen in de top drie. De hoe­veel­heid en de diver­si­teit van het open­baar groen zijn sig­ni­fi­cant van invloed op de tevre­den­heid.