Woonbeleving nieuwbouwwijken

In dit onderzoeksrapport wordt de rol van het openbaar groen in de woonomgeving binnen nieuwbouwwijken behandeld. Na literatuurverkenning en gesprekkingen met deskundigen zijn enkele interviews gehouden met bewoners van nieuwbouwwijken alvorens in de Randstad een enquête in vier geselecteerde nieuwbouwwijken met verschillende groengradaties te houden, om op deze manier het verschil in tevredenheid per wijk vast te leggen. De uitkomsten van dit onderzoek zijn van belang voor onder meer gemeenten, projectontwikkelaars, groenvoorzieners en bewoners.
Gemiddeld 32% van de ondervraagden blijkt bereid om bij aanschaf van de woning meer voor de woning (en dus het openbaar groen) te betalen als ze tevoren de situatie van het openbaar groen op dat moment zouden kennen. 72 % plaatst uit zeven voorzieningen openbaar groen in de top drie. De hoeveelheid en de diversiteit van het openbaar groen zijn significant van invloed op de tevredenheid.