Woningbouwcoöperatie Zalt­bom­mel: “Maak uw woon­om­ge­ving groen!”

Inwo­ners van Zalt­bom­mel wor­den door woningbouwcoöperatie Woon­li­nie uit­ge­daagd om hun woon­om­ge­ving te ver­groe­nen. Deze actie vindt plaats onder de noe­mer de Groe­ne Hand­druk. Een ini­ti­a­tief van de pro­vin­cie Noord-Bra­bant, in samen­wer­king met de Bra­bant­se gemeen­ten.

Ideeën waar­in bewo­ners, jong én oud, samen­wer­ken en de han­den uit de mou­wen ste­ken om de woon­om­ge­ving te ver­be­te­ren en de duur­zaam­heid in de wijk voor meer­de­re jaren te ver­gro­ten wor­den beloond.

Aan­moe­di­gings­prijs
Het is een aan­moe­di­gings­prijs van maxi­maal € 350 voor groe­ne, duur­za­me ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners. Een jury van Woon­li­nie beslist of het idee wordt beloond met maxi­maal € 350.

Voor­beeld­pro­jec­ten
Voor­beeld­pro­jec­ten uit ande­re gemeen­ten zijn de aan­leg van een groe­ne speel­plek op het school­plein, het ophan­gen van vogel­huis­jes in de wijk, een stads­moes­tuin en een vleer­mui­zen­kast en zwa­lu­wen­til in een nieuw­bouw­wijk.

Prijs­uit­rei­king
De win­naars van de Groe­ne Hand­druk wor­den eind juni bekend­ge­maakt. Huur­ders van Woon­li­nie in de gemeen­te Zalt­bom­mel mogen mee­doen aan deze prijs­vraag, ook al betreft het een Bra­bants ini­ti­a­tief.

Meer infor­ma­tie en de voor­waar­den lees je hier »

Bron:
Woon­li­nie——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.