Woer­den wil beter let­ten op land­schap

Mid­del­eeuw­se lan­de­rij­en, eeu­wen­ou­de water­gan­gen en karak­te­ris­tie­ke rivier­oe­vers. Boe­ren­hoe­ven ken­mer­ken het Land van Woer­den. Woer­den gaat zich, meer dan in het ver­le­den, bekom­me­ren om het aan­zien van het land­schap. Het bij­zon­de­re bui­ten­ge­bied van Woer­den en Har­me­len is het waard om gezien te wor­den, vindt de gemeen­te. Een ‘landschapsontwikkelingsplan’ waar­borgt dat daar­over tij­dig wordt nage­dacht. Boven­dien is met zo’n plan de kans gro­ter dat nieuw­bouw geen afbraak doet aan het land­schap, maar er juist iets aan toe­voegt.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Down­load hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Beleid, Groen Hart, land­schap

Bron:
Alge­meen Dag­blad (Har­rie van Opstal)