Win­ter 2010–2011 start de aan­plant van Bur­ger­bos­je

De eer­ste Bur­ger­bos­jes wor­den in de win­ter van 2010–2011 geplant, daar­na rolt het pro­ject zich over heel Neder­land uit. Guusan­ke Vogt  won begin dit jaar de Neder­land­se Natuur­prijs voor Vrou­wen 2010 van Ter­re des Fem­mes met Bur­ger­bos­je. Bur­ger­bos­je is een natuur- en mili­eu­pro­ject met een soci­aal karak­ter. Bur­ger­bos­je zorgt er voor dat er meer bos en bomen in de direc­te leef­om­ge­ving van de bur­gers komen.

Bur­gers nemen zelf het voor­touw bij Bur­ger­bos­je. Ze mobi­li­se­ren ande­re bur­gers, plan­ten de bos­jes en onder­hou­den ze ook. De soci­a­le cohe­sie zorgt voor blij­ven­de betrok­ken­heid. Bur­ger­bos­jes pas­sen dan ook uit­ste­kend in de bebouw­de kom en daar­bui­ten.

Doel­stel­ling van de rege­ring
Met het pro­ject Bur­ger­bos­je wordt tege­moet geko­men aan de doel­stel­ling van de rege­ring om vóór 2020 Neder­land te voor­zien van meer bos en bomen. Het pro­ject wordt onder­steund door de ANWB en Staats­bos­be­heer. 

Bomen of boom­pak­ket­ten
Grond kan wor­den ver­kre­gen via gemeen­tes, instel­lin­gen, par­ti­cu­lie­re grond­be­zit­ters, die de grond done­ren of in bruik­leen geven aan groe­pen bur­gers, in ruil voor een ver­ant­woor­de groe­ne invul­ling. Bur­gers kopen bomen of boom­pak­ket­ten via Bur­ger­bos­je of bomen en boom­pak­ket­ten wor­den aan bur­gers gedo­neerd door de eige­naars van de grond. Bur­ger­bos­je zorgt voor beplan­tings­plan­nen, bege­lei­ding bij het plan­ten en onder­houd, nu en later. Bur­gers krij­gen hier­mee hun eigen groe­ne oase of recre­a­tie­ve plek dicht bij huis.

Bur­ger­bos­boek
Het Bur­ger­bos­boek, dat in de nazo­mer van 2011 uit komt, ver­telt alles over Bur­ger­bos­jes, Bur­ger­bos­ba­zen en het nieu­we Bur­ger­bos­beeer.

Meer infor­ma­tie over het pro­ject op www.burgerbosje.nl.