Win­se­mi­us en Veer­man:

De minis­ters Win­se­mi­us (VROM) en Veer­man (LNV) vin­den dat de ont­wik­ke­ling van het groen in de ste­den ach­ter­blijft. De minis­ters zijn het eens met de Raad voor het Lan­de­lijk Gebied dat groen een wezen­lij­ke bij­dra­ge kan leve­ren aan het oplos­sen van veel maat­schap­pe­lij­ke vraag­stuk­ken.