Win­naar van foto­gra­fie­prijs ‘Den Haag groe­ne stad’ is bekend

Mevrouw Hart­man-Mooy­man heeft met haar foto van de Her­ten­kamp bij het Malie­veld de Haag­se Foto­gra­fie­prijs 2009 gewon­nen. Vrij­dag 12 maart ont­ving zij uit han­den van wet­hou­der Rabin Bal­dew­singh een che­que van € 1.000.

De kin­der­ju­ry­prijs van € 250,00 werd toe­ge­kend aan de heer M. Tet­te­ro. Zijn foto van de Hooi­gracht bleek voor de kin­der­ju­ry de win­nen­de foto.

De Groe­ne stad
Dit jaar was het the­ma: “Den Haag groe­ne stad”. Dat sloot aan bij de acti­vi­tei­ten die de dienst Stads­be­heer in 2009 orga­ni­seer­de rond het Haag­se groen: ‘Den Haag Natuur­lijk Groen’.

De jure­ring bleek geen gemak­ke­lij­ke opga­ve. Maar liefst 59 (amateur)fotografen stuur­den maxi­maal 5 foto’s per inzen­der in. Slechts het werk van 30 foto­gra­fen vol­deed aan de voor­waar­den. Hier­door ble­ven er van de 261 inge­stuur­de foto’s 141 foto’s over. Uit deze foto’s wer­den uit­ein­de­lijk de win­naars en in totaal 61 foto’s gese­lec­teerd die in de gelijk­na­mi­ge ten­toon­stel­ling zijn opge­no­men.

Ten­toon­stel­ling
De foto­ten­toon­stel­ling: “Den Haag groe­ne stad” is van 13 maart tot 19 april 2010 te zien in het Den Haag Infor­ma­tie Cen­trum, Spui 70 te Den Haag.

Bekijk hier de win­nen­de foto »

Bron:
Gemeen­te Den Haag