Win­naar foto­wed­strijd ‘uw groe­ne Leeu­war­den’ bekend

Op 7 sep­tem­ber werd de win­naar van foto­wed­strijd ‘uw groe­ne Leeu­war­den’ bekend­ge­maakt door wet­hou­der Isa­bel­le Diks. De win­naar van de foto wed­strijd Robin Diaz Wel­les, ont­ving zijn prijs in het stads­kan­toor. Henk van Leeu­wen kreeg een oor­kon­de voor de eer­vol­le ver­mel­ding.

Wet­hou­der Isa­bel­le Diks vond het moei­lijk om een win­nen­de foto te kie­zen. Door­slag­ge­vend was dat bij de foto van Henk van Leeu­wen niet in een keer zicht­baar was dat de foto in Leeu­war­den was geno­men. De win­nen­de foto van Robin Diaz Wel­les is gemaakt in het Wes­ter­park en bevat alle ingrediënten waar men naar opzoek was.

Doel van de wed­strijd
Het doel van de wed­strijd was de Leeu­war­der inwo­ner bewust maken van het groen om hen heen. In totaal 29 per­so­nen had­den hun bes­te foto inge­zon­den. Hier­uit wer­den de elf bes­te foto’s geko­zen en ten­toon­ge­steld in de hal van het stads­kan­toor. Isa­bel­le Diks koos de bes­te foto, die uiter­aard aan cri­te­ria moesten vol­doen. Zo moest de foto veel groen laten zijn en moest het dui­de­lijk zijn dat de foto in de gemeen­te Leeu­war­den is geno­men.

Foto­ten­toon­stel­ling
Wilt u de foto’s zelf bekij­ken? De elf mooi­ste foto’s zijn tot eind sep­tem­ber te bezich­ti­gen in het stads­kan­toor van Leeu­war­den.

Deel­ne­mer Enten­te Flo­ra­le
Leeu­war­den doet mee aan de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie Enten­te Flo­ra­le. Samen met Mep­pel en Erme­lo is Leeu­war­den geno­mi­neerd voor de groen­ste stad van Neder­land 2011. Op don­der­dag 27 okto­ber wordt de win­naar bekend­ge­maakt in Deven­ter, de groen­ste stad van Neder­land in 2010.

Bron:
Gemeen­te Leeu­war­den