Wil­gen plan­ten tegen bodem­ver­ont­rei­ni­ging

Op de pro­duc­tie­lo­ca­tie van Dow Bene­lux in Ter­neu­zen wor­den bomen geplant als mid­del tegen orga­ni­sche bodem­ver­ont­rei­ni­ging. 
Op ver­zoek van Dow start­te Inge­ni­eurs­bu­reau Tauw een veld­proef naar het effect van wil­gen op een ondie­pe ver­ont­rei­ni­ging met onder ande­re ben­zeen.

“Het betreft een klei­ne proef op een ver­ont­rei­nig­de fabrieks­lo­ca­tie”, aldus Frank Vol­ke­ring, advi­seur bodem bij Tauw. “Bij het plan­ten moesten we wer­ken met stren­ge vei­lig­heids­maat­re­ge­len om potentiële bloot­stel­ling aan ver­ont­rei­ni­gin­gen te voor­ko­men. Om na te gaan of het effect van sane­ren met bomen kan wor­den ver­groot, is bij een deel van de bomen een folie om de wor­tels aan­ge­legd. In totaal zijn er 33 wil­gen geplaatst op een proef­lo­ca­tie van 40 bij 60 meter.”

Duur­za­me rei­ni­gings­me­tho­de
Fyto­re­me­di­a­tie is een kos­ten­ef­fec­tie­ve en duur­za­me rei­ni­gings­me­tho­de. Tot nu toe is fyto­re­me­di­a­tie in Neder­land voor­al toe­ge­past voor ver­ont­rei­ni­gin­gen met zwa­re meta­len. “Dow streeft indien haal­baar naar duur­za­me sane­rings­tech­nie­ken en heeft in de Ver­e­nig­de Sta­ten en Cana­da al met suc­ces fyto­re­me­di­a­tie toe­ge­past op ondie­pe orga­ni­sche ver­ont­rei­ni­gin­gen. Fyto­re­me­di­a­tie is duur­zaam omdat veel min­der grond­wa­ter wordt ver­bruikt dan bij een gewo­ne bodem­sa­ne­ring”, aldus Wim Staal, pro­ject­lei­der bij Dow. “Eerdere proe­ven maken boven­dien dat we hoop­vol zijn over het te berei­ken resultaat.”

De komen­de twee tot drie jaar zul­len de groei van de wil­gen, de hydro­lo­gi­sche situ­a­tie en de ver­ont­rei­ni­gings­si­tu­a­tie inten­sief wor­den gevolgd. Als blijkt dat de bomen een posi­tief effect heb­ben, zal fyto­re­me­di­a­tie naar ver­wach­ting op gro­te­re schaal wor­den toe­ge­past op het ter­rein van Dow.

Bron:
Tauw