Wet­hou­der Til­burg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scho­len’

Het nieu­we school­plein van Basis­school De Cocon in Til­burg wordt van­daag geo­pend door wet­hou­der Marie­ke Moor­man. Om dat te vie­ren, plant de wet­hou­der tij­dens de ope­ning samen met de kin­de­ren van de school ook met­een een boom.

Het plan­ten van de boom bij De Cocon is met­een de start van de uit­voe­ring van het pro­ject ’Bomen voor Scho­len’, waar­bij 15 scho­len voor (spe­ci­aal) basis­on­der­wijs in de Oude Stad van de gemeen­te Til­burg een boom cadeau krij­gen om de omge­ving van de school op te fleu­ren.

Bomen­be­stand uit­brei­den
De gemeen­te Til­burg wil de Oude Stad ver­groe­nen en haar bomen­be­stand in het ste­de­lijk gebied uit­brei­den. Marie­ke Moor­man, wet­hou­der Natuur & Land­schap: “Zo ont­staat een fij­ner leef­ge­bied. Dat ik de eer­ste boom mag plan­ten bij de ope­ning van het ver­nieuw­de school­plein van De Cocon, vind ik extra belang­rijk. Deze basis­school ligt name­lijk in de wijk Groe­seind-Hoef­straat, waar­aan wij de komen­de jaren op aller­lei manie­ren extra impul­sen wil­len geven”.

Boom aan­bie­den
Veel school­ter­rei­nen lenen zich pri­ma voor het plan­ten van een boom of een haag. Ze beschik­ken over wei­nig  groen en heb­ben vol­doen­de plaats. Pro­bleem is dat de school­be­stu­ren vaak niet beschik­ken over de financiële  mid­de­len om extra groen bij te plan­ten. Daar­om heeft de gemeen­te alle basis­scho­len in stads­deel Oude Stad een boom aan­ge­bo­den voor het school­ter­rein. Inmid­dels heb­ben 15 basis­scho­len aan­ge­ge­ven hier­van gebruik te maken. In de peri­o­de tot half april wor­den de bomen geplant.

Les­pak­ket
Voor het pro­ject ’Bomen voor Scho­len’ is een les­pak­ket ont­wik­keld dat in het teken staat van natuur- en mili­eu­edu­ca­tie. Iede­re deel­ne­men­de school krijgt naast een boom (of haag) dit les­pak­ket aan­ge­reikt.

Bron:
Til­burg Dicht­bij