West­land Ver­stan­dig opent bomen-meld­punt

West­land Ver­stan­dig heeft een meld­punt ‘Red de bomen’ geo­pend. Bij dit meld­punt kun­nen bur­gers hun klach­ten over het ver­wij­de­ren of ver­nie­len van groen kwijt, maar ook sug­ges­ties aan­dra­gen over de West­land­se groen­voor­zie­ning.

West­land Ver­stan­dig acht een der­ge­lijk meld­punt nood­za­ke­lijk: “Stel­sel­ma­tig wordt het wei­ni­ge groen dat we in het West­land heb­ben, ver­nield, wor­den bomen omge­zaagd of slecht onder­hou­den. Zowel door gemeen­te en pro­ject­ont­wik­ke­laars als bedrij­ven en bur­gers. Het lijkt er op dat maar een klein deel van de bevol­king echt geeft om de natuur en daar wat voor over heeft. Het beleid van de gemeen­te zou ‘duur­zaam’ zijn, maar in daad­kracht is daar niets van te mer­ken”, laat de par­tij in een pers­be­richt weten.

Ga naar de site www.westlandverstandig.nl »

 

 

 

Bron:
Het hele West­land