Werk­be­zoek ‘Krimp en de Groe­ne Stad’

Meer dan de helft van de Neder­land­se gemeen­ten krijgt de komen­de 15 jaar met bevol­kings­krimp te maken. In Park­stad Lim­burg is die krimp al sinds 1997 zicht­baar. Tot 2035 zal de bevol­king er met zo’n 18% dalen. Hui­zen staan leeg en de sloop van wonin­gen is begon­nen. Dit heeft gro­te effec­ten op de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Door bij­voor­beeld te inves­te­ren in groen en recre­a­tie­voor­zie­nin­gen kan deze kwa­li­teit op peil blij­ven.

Daar­naast wil Park­stad, een regio met vele dag­at­trac­ties, inzet­ten op ver­blijfs­toe­ris­me. Toe­ris­me moet over tien jaar bij­na vijf­hon­derd mil­joen euro per jaar gene­re­ren (exclu­sief de extra inkom­sten van de detail­han­del). Daar­door kun­nen veel, voor­zie­nin­gen, zoals infra­struc­tuur, ondanks de krimp toch gehand­haafd blij­ven.

Kan­sen van krimp voor de groe­ne stad
Op don­der­dag 3 juni 2010 (met opti­o­neel avond­pro­gram­ma en over­nach­ting op 2 juni) orga­ni­seert het Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie samen met het pro­gram­ma Groen en de Stad, Park­stad Lim­burg en de gemeen­te Heer­len een werk­be­zoek over de kan­sen van krimp voor groen in de stad. Tij­dens het werk­be­zoek komt de stra­te­gi­sche visie van Park­stad Lim­burg op krimp en groen aan bod en bekij­ken we hoe groen meer ruim­te krijgt in de wijk.

Bent u amb­te­naar bij een gemeen­te, pro­vin­cie of het rijk, GSB coördinator, pro­ject­lei­der van een wijk, ste­den­bouw­kun­dig ont­wer­per, advi­seur of onder­zoe­ker? Of anders­zins geïnteresseerd in ‘krimp en de groe­ne stad’? Neem dan deel aan dit werk­be­zoek.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Ken­nis­cen­trum Recre­a­tie